• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:48
  • تاريخ :

ستاره دلتا

این طرح نمونه، در باد ملایم به خوبی پرواز می كند و بسیار پایدار است. آن را می توان از پلی اتیلن و نوار چسب، یا نایلون دوخته شده (همانند آنچه كه در شكل نشان داده شده) ساخت.

از برچسب رنگی برای تزیین استفاده كنید.

 

ستاره دلتا

 

دو مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین (ضلع كوتاه برابر ٨٠ میلیمتر) رسم كنید. ٣٠-٢٠ میلیمتر روی وجه داخلی و جلویی كنار بگذارید و مابقی را ببرید. برای بال پایداری، یك مثلث به ابعاد ٥٤٠*٣٥٠*٢٩٠ میلیمتر رسم كنید. ٢٠ میلیمتر روی وجه بزرگتر كنار بگذارید و مابقی را ببرید.

ستاره دلتا

 

حول وجه بزرگتر لوله كنید و طوری بدوزید كه بتوان در آن تركه بادبادك را قرار داد.

ستاره دلتا

دو وجه كناری را همانند شكل طوری بدوزید كه بتوان از آن تركه میانی را عبور داد.

ستاره دلتا

بالك را (از وجه بزرگتر) به بادبان بدوزید. به گوشه بال حلقه ی كنترل (همانند شكل) بدوزید.

ستاره دلتا

 

دو محفظه (پكت) برای تركه استحكام عرضی درست كنید. آن را همانند شكل به لبه بادبان بدوزید. سعی كنید محفظه ها (پكتها) را در فاصله ٥٠٠ میلیمتری نوك بادبادك وصل كنید.

ستاره دلتا

از چوب محكم به قطر ٦ میلیمتر تركه هایی به طول ٨٢٥ میلیمتر درست كنید.

ستاره دلتا

تركه دیگری (به قطر ٦ میلیمتر و طول ٨٠٠ میلیمتر) از چوب سفت ببرید. این برای تركه عرضی (استحكام) است. انتهای این چوب را در محفظه های (پكتهای) مربوطه (كه قبلاً روی بادبان دوخته بودید) قرار دهید.

ستاره دلتا

اگر دوست داشته باشید می توانید لبه پایینی بادبادك را به شكل تزیینی برش بزنید. (همانند شكل)

ستاره دلتا

بادبادك را با برچسب های ستاره ای تزیین نموده و دنباله ها را به ته بادبادك وصل كنید. همچنین شما می توانید دنباله نخ تاب و یا حتی پرچمی (با یك پیغام) را به آن اضافه كنید.

ستاره دلتا

 

بازگشت

UserName