تبیان، دستیار زندگی

آزمودی،آزمودن را خطاست

شعری از عبدالمجیدفرائی در واکنش به برخی ناآرامی های اخیر کشور
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
راهپیمایی

دشمن درمانده،بعدازهرشکست
عاجزانه ، در خیال فتنه است

نقشه هادرذهن خود،می پرورد
مهره ها یش را ،به میدان آورد

تا شکست خویش را،جبران کند
ضعف های خویشتن، پنهان کند

لیک ا و ، ا یرا نیا ن نشناخته
هر زمان ، اقدام کرده ، باخته

آزمودی ، آزمودن را خطاست
روسیاهی،دشمنان را،برملاست

ماهمه،چون اهل یک کاشانه ایم
در بد و خوب زمان، همخانه ایم

در اصالت ما همه ،هم ریشه ایم
در نهایت ، ما عدالت پیشه ایم

ما ندانم کاری ، افزون دیده ایم
بی گمان،ازدستشان،رنجیده ایم

ما طلب کا ر یم ، نه آشو بگر
تا زنیم آتش ، به جان خشک وتر

کارما، بردشمنان،مربوط نیست
برترامپ ودیگران،مربوط نیست

چشم ملت،بردهان رهبری است
رهبری را،شیوه پیغمبری است

ما فقط ، ازاو اطاعت می کنیم
گوش بر امر "ولایت"می کنیم

منبع: تبیان