• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:47
  • تاريخ :

ساختمان چشم

چشم شما چگونه دنیای اطراف را می بیند؟ یك وسیله ساده بسازید و ببینید چگونه نور وارد چشم شما می شود و تصویر در آن تشكیل می گردد. پیام های تصویر تشكیل شده در چشم شما، توسط اعصاب به مغز فرستاده می شوند.

 

وسایل مورد نیاز

 

وسایل مورد نیاز

 

١- دستمال كاغذی را به یك طرف تنگ ماهی بچسبانید.

نحوه تشکیل تصویر در چشم

٢- توسط موم ذرّه بین را بر روی میز بچسبانید. در واقع این مجموعه چشم شما است.

نحوه تشکیل تصویر در چشم

٣- كاغذ را تا كنید و نیمه ی شكلی را از آن ببرید. سپس تای آن را باز كنید.

نحوه تشکیل تصویر در چشم

٤- توسط موم كاغذ را روی میز و در مقابل ذرّه بین قرار دهید.

نحوه تشکیل تصویر در چشم

 

٥- چراغ قوه را همراستای شكل و مدل چشم قرار دهید و آن را روشن كنید. تصویر وارون شكل بر روی دستمال كاغذی ظاهر می شود. آنقدر ذرّه بین را جلو و عقب ببرید تا تصویر واضح حاصل گردد.

نحوه تشکیل تصویر در چشم

 

مردُمك

سوراخ تاریك در مركز چشم مردُمك نام دارد. نور از مردُمك عبور كرده تا به عدسی چشم ما برسد. در نور ضعیف مردُمك بزرگ می شود تا اجازه ورود نور بیشتری را بدهد. در روشنایی زیاد مردُمك خیلی كوچك می شود.

 

چشم

بازگشت

UserName