سوسیس سرخ كن در این پروژه می خواهیم روش ساخت سوسیس سرخ كن را بیاموزیم. این وسیله می تواند چهار تا پنج سوسیس را در مدت چند دقیقه سرخ كند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سوسیس سرخ کن

در این پروژه می خواهیم روش ساخت "سوسیس سرخ كن" را بیاموزیم. این وسیله می تواند چهار تا پنج سوسیس را در مدت چند دقیقه سرخ كند.

توصیه می شود برای این فعالیت پژوهشی اولیاء محترم نیز كمك كنند.

 

ساخت سوسیس سرخ کن

سوسیس سرخ كن از ورق استیل نازك ساخته می شود. این ورق ها را می توانید از فروشگاه های كابینت سازی تهیه كنید. لازم است این ورق به شكل سهمی خم شود تا بتواند نور تابیده شده به آن را در در ناحیه نازكی جمع كند. سوسیس ها روی سیخ بلندی (كه در كانون قرار دارد) سرخ می شوند. البته لازم است كه گاه گاهی آنها را بچرخانید تا آنها نسوزد.

 

 

وسایل مورد نیاز

١- دو تخته چندلایه به ضخامت ١ سانتیمتر و به ابعاد ٦٠ *١٢٠سانتیمتر ٢- الوار چوب به ضخامت ٣ سانتیمتر و به ابعاد ٩*٢٤٠ سانتیمتر ٣- ١٦ پیچ چوب به طول ٥سانتیمتر ٤- سیم فولادی محكم به طول ٩٠ سانتیمتر (به عنوان سیخ) ٥- ٩٢ میخ چوب به طول حدودی ٢.٥ سانتیمتر ٦- ورق استیل نازك، به ضخامت ٠.٣میلیمتر و به ابعاد ٦٠ *١٨٠سانتیمتر (به عنوان آینه) ٧- دریل و مته ای كه با قطر ٩٢ میخ منطبق باشد. یك مته بزرگتر نیز برای سوراخ سیخ مورد نیاز است.

 

طرز ساخت سوسیس سرخ كن

دو تخته چوب چندلایه را روی یكدیگر بگذارید. به كمك متر نواری و گونیای نجاری، محل سوراخ ها را علامت بزنید. این سوراخ ها برای نگه داری آینه بكار می روند. همه سوراخ ها را در هر دو تخته ایجاد كنید. سوراخ ها بایستی بنا به جدول زیر ایجاد گردند.

فاصله از چپ

٥٥.4

٤٧.٣5

٤0

٣٣.٣5

٢٧.4

٢٢.١5

١٧.6

١٣.٧5

١٠.6

٨.١5

٦.4

5

٦.4

٨.١5

١٠.6

١٣.٧5

٢٧٠.٦5

٢٧.4

٣٣.٣5

٤0

٤٧.٣5

٥٥.4

فاصله از بالا

5

١0

١5

٢0

٢5

٣0

٣5

٤0

٤5

٥0

٦0

٧0

٧5

٨0

٨5

٩0

٩5

١٠0

١٠5

١١0

١١5

١٢0

 

ساخت سوسیس سرخ کن

 

سپس یكسری سوراخ دیگر، به فاصله كمتر از ١سانتیمتر بالای سوراخ های اولی، ایجاد كنید. سر انجام، ٢٣ میخ را در سوراخ های سری اول وارد كنید. این میخ ها سطح پایینی سطح آینه را در بر می گیرد. ٢٣ میخ دیگر را در سوراخ های سری دوم وارد كنید. این میخ ها سطح بالایی سطح آینه را در بر می گیرد.

سپس هشت سوراخ در كناره های تخته چندلایه ایجاد كنید. الوارها (به ضخامت ٣سانتیمتر) توسط پیچ هایی كه از این سوراخ ها عبور می كنند به تخته چندلایه وصل می شوند. این سوراخ ها به فاصله ١ سانتیمتر از لبه تخته های چندلایه ایجاد می شوند. بر اساس شكل سهمی بالا، این سوراخ ها روی لبه چپ و راست به ترتیب به فاصله ٣٧.٥ و ٣٢.٥ سانتیمتر از پایین می باشند. در ضلع پایینی، یك جفت سوراخ به فاصله ٢٥ و ٣٠ سانتیمتری چپ، و یك سوراخ دیگر به فاصله ٩٠ و ٩٥ سانتیمتری چپ ایجاد كنید.

فاصله كانونی سهمی ٢٣سانتیمتر از پایین و ٦٠سانتیمتر از چپ فاصله دارد. سوراخی در این محل (به قطر سیخ یا كمی بیشتر) ایجاد كنید. این سوراخ در هر دو چوب چندلایه بایستی ایجاد گردد. دقیقاً در بالای سوراخ سیخ، سوراخ بزرگ دیگری ایجاد كنید. این سوراخ باید در تماس با سوراخ سیخ باشد. این سوراخ بزرگ برای عبور سوسیس و هات داگ (و سیخ) به كار می رود. به عبارت دیگر، ابتدا سیخ و سوسیس از این سوراخ بزرگ عبور می كند و سپس سیخ در سوراخ كوچكتر قرار می گیرد.

ساخت سوسیس سرخ کن

الوار (به ضخامت سه سانتیمتر) را به چهار تكه ٦٠ سانتیمتری تقسیم كنید. به كمك پیچ های ٥ سانتیمتری، این تكه الوارها را به تخته های چندلای جانبی پیچ كنید. سعی كنید هر پیچ را در وسط انتهای الوار پیچ كنید. چوب چندلایه دیگری به طرف دیگر تكه الوارها وصل كنید.

تصویر مقابل قسمت پشت سرخ كن را نشان می دهد. از این زاویه دید، الوارها به خوبی قابل مشاهده اند. توجه كنید الوار آخری به عنوان تكیه گاه استفاده شده است.

باقی ٤٦ میخ كوچك دیگر را به داخل سوراخ ها وارد كنید.

حال آینه را از بالا وارد خوراك پز كنید. سعی كنید یك سری از سوراخ ها در بالا و یك سری دیگر سوراخ ها در پایین سطح آینه قرار گیرند. (البته شما می توانید از چوب های خلالی نازك به جای میخ استفاده كنید. همان طور كه در تصویر زیر مشاهده می كنید ما برای نگه داشتن سطح آینه از تكه چوب های خلالی استفاده كرده ایم)

در پایان، چند پیچ را در انتهای الوار تكه گاه قرار دهید تا حدود ٢ تا پنج سانتیمتر بالاتر از سطح زمین قرار گیرد.

سیخ را می توانید به كمك تكه سیم ٩٠ سانتیمتری بسازید. البته چوب رختی را می توان صاف نمود و به جای سیخ استفاده كرد. اگر سیم نازك استفاده كنید ممكن است با قرار دادن چند تكه سوسیس خم شود. ظاهراً سیم سفت ضخیم مناسب است. برای چرخاندن راحت سیخ ها، سعی كنید انتهای یك طرف سیخ را خم كنید.

 

آشپزی با خورشید

آشپزی با خورشید

با احتیاط كباب ها و سوسیس ها را از سیخ عبور دهید. سعی كنید سیخ را از وسط غذا عبور دهید تا در هنگام چرخاندن سیخ به یك طرف متمایل نشود.

سیخ را از سوراخ دستگاه عبور دهید و طرف دیگر سیخ را به سوراخ مقابل (واقع در تخته چندلا) برسانید.

سرخ كن را رو به خورشید بگیرید. ابتدا آن را روی زمین بگذارید. سپس آن را چرخانده و موازی سایه اش قرار دهید. اگر سرخ كن خوب قرار گرفته باشد آنگاه خورشید به هر دو وجه تخته چندلایه می رسد. سپس سرخ كن را مایل كنید تا همه نور، در محل سیخ متمركز شود.

البته در این حالت سوسیس در آینه بزرگ تر دیده می شود. سوسیس در عرض چند دقیقه سرخ می شود. سعی كنید در حین سرخ كردن، سوسیس را بچرخانید. تا یك طرف آن سیاه نشود. معمولاً سوسیس در عرض ١٠ دقیقه كاملاً داغ شده و در عرض ٢٠ دقیقه سیاه می شود.

آشپزی با خورشیدآشپزی با خورشید

بازگشت