تبیان، دستیار زندگی
در دوره دبستان و راهنمایی آموختید د چگونه می توان آهن ربای الكتریكی ساخت، جا دارد زنگ اخباری بسازیم. دسته سوهان و رنگ روی قوطی رسانای الكتریكی نیستند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زنگ اخبار

در دوره دبستان و راهنمایی آموختید چگونه می توان آهن ربای الكتریكی ساخت، جا دارد زنگ اخباری نیز بسازیم.

دسته سوهان و رنگ روی قوطی رسانای الكتریكی نیستند. بنابراین مطمئن شوید سیم ها فقط به میله فلزی وصل شوند در غیر این صورت زنگ كار نخواهد نمود.

وسایل مورد نیاز

زنگ اخبار

قرقره

قرقره نخ

چسب

چسب

پیچ

پیچ آهنی

آهنربا

باطری

قوطی نوشابه

قوطی نوشابه

زنگ اخبار

ابزار مورد نیاز

١- ٢٠٠ دور سیم (به طور محكم) حول پیچ بپیچید. دو انتهای سیم را لخت كنید. به كمك موم پیچ را به مقوا بچسبانید.

طرز ساخت زنگ اخبار

٢- سوهان را با یك حلقه كش به قرقره نخ (همانند شكل) وصل كنید. مطمئن شوید قرقره محكم در سر جای خودش نسب شده باشد.

طرز ساخت زنگ اخبار

٣- به كمك قیچی دو ناحیه رنگی مربع شكل (دو طرف مقابل هم) را از كناره های پایینی قوطی بخراشید.

طرز ساخت زنگ اخبار

٤- به كمك نوار چسب سیم را به قسمت فلزی سوهان (همانند شكل) وصل كنید.

طرز ساخت زنگ اخبار

٥- یك تكه سیم كوتاه ببرید و دو طرف آن را لخت كنید. یك طرف آن را به باتری وصل كنید. به كمك نوار چسب طرف دیگر را به مربع خراشیده شده قوطی بچسبانید.

زنگ اخبار

٦- قوطی را به كمك موم به مقوا بچسبانید به طوری كه مربع دیگر به سوهان تماس پیدا كند.

طرز ساخت زنگ اخبار

به تصویر مدار زنگ نگاه كنید، در حین انجام مراحل، دقت كنید هر چیز را در سر جای خود قرار دهید.

زنگ اخبار