تبیان، دستیار زندگی
می دانیم که ایده صفر مطلق در نیمه دوم قرن 18 مطرح شد. در آن زمانی گیوم آمونتون با انجام آزمایش دریافت که با کم کردن دمای گاز، فشار آن به طور خطی کاهش می‌یابد و این روند،...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقیاس کلوین

مقیاس کلوین

همان طور که می دانیم، ایده ی " صفر مطلق " در نیمه ی دوم قرن 18 مطرح شد. در آن زمان " گیوم آمونتون " با انجام آزمایش های گوناگون دریافت که در حجم ثابت با کاهش دمای گاز، فشار آن به طور خطی کاهش می‌یابد و این روند، تا پایین ترین دماهایی که او می‌توانست ایجاد کند، ادامه یافت.

آمونتون نتیجه گرفت که در دمایی حدود 240- درجه ی سانتی گراد فشار گاز صفر می‌شود.

از آن جایی که فشار منفی برای گاز معنا ندارد، نتیجه گرفت که این دما پایین ترین حد دما است و دمایی پایین تر از آن وجود ندارد. همین دما را " صفر مطلق " نامیدند و امروزه با تأیید نظریه ی آمونتون، این دما 16/273- درجه ی سانتی گراد می‌باشد.

مقیاس کلوین، مقیاسی برای دماست که صفر مطلق را به عنوان صفر برگزیده است و هر درجه ی آن 1 درجه ی سانتی گراد ( یا سلسیوس ) می‌باشد. اما صفر کلوین چگونه تعیین می‌شود؟

در واقع صفر کلوین دمایی نیست که بتوان به آن دست یافت. اما برای مشخص کردن شاخص مقیاس کلوین نقطه ی سه گانه ی آب را معادل 15/273 درجه ی کلوین در نظر می گیرند.

نقطه ی سه گانه ی آب، دمایی است که در آن آب در سه فاز جامد، مایع و گاز به طور هم زمان وجود دارد. و حدود صفر درجه ی سانتی گراد است.

البته تفاوت نقطه ی سه گانه با نقطه ی ذوب در این است که نقطه ی ذوب به فشار جو بستگی دارد. اما برای تعیین نقطه ی سه گانه، آب و یخ و بخار آب، در یک ظرف سر بسته قرار دارند و فشار جو هیچ تأثیری روی دمای این نقطه نمی گذلرد.

نویسنده: نازنین حسن نیا