تبیان، دستیار زندگی
حتماً شما هم با واکنش دیکرومات آمونیوم آشنا هستید. دی کرومات آمونیوم پودری نارنجی رنگ است که در اثر حرارت طبق معادله بالا، به اکسید کروم (III)، گاز نیتروژن و بخار آب تجزیه می شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دی کرومات آمونیوم بدون وجود کسیژن هم می سوزد!

هدف : بررسی واکنش دی کرومات آمونیوم.

سوال : آیا این واکنش؛ یک واکنش سوختن است؟

دی کرومات آمونیوم میسوزد... اگر اکسیژن هم نباشد باز میسوزد!
دی کرومات آمونیوم میسوزد... اگر اکسیژن هم نباشد باز میسوزد!
دی کرومات آمونیوم میسوزد... اگر اکسیژن هم نباشد باز میسوزد!
دی کرومات آمونیوم میسوزد... اگر اکسیژن هم نباشد باز میسوزد!
معادله ی واکنش:(NH4)2Cr2O7 => N2+Cr2O3+4H2O

حتماً شما هم با واکنش دی کرومات آمونیوم آشنا هستید. دی کرومات آمونیوم پودری نارنجی رنگ است که در اثر حرارت طبق معادله ی بالا، به اکسید کروم (III)، گاز نیتروژن و بخار آب تجزیه می شود. یکی از کاربردهای آموزشی این واکنش زمانی است که شما واکنش را در جایی که اکسیژن وجود ندارد، انجام می دهید تا دانش آموز با این سؤال مواجه شود که چرا دی کرومات آمونیوم بدون وجود اکسیژن می سوزد.

به نمایش گذاشتن پدیده های دور از انتظار از شگردهای یادگیری است.

یک دانش آموز پایه ی دوم راهنمایی  -که در کتاب علوم مطالبی را در مورد سوختن فرا گرفته است - باید با این پدیده آشنا باشد و تغییراتی که در یک ماده به هنگام سوختن اتفاق می افتد را درک کند.

شما چه روشی را پیشنهاد می کنید تا دانش آموز با انجام یک آزمایش و مشاهده ی واکنش تجزیه ی دی کرومات، متوجه شود که هر واکنشی که نور و گرما تولید می کند، واکنش سوختن نیست ؟

به هر دانش آموز مقدار مشخصی پودر دی کرومات آمونیوم  بدهید و از ان ها بخواهید بعد از وزن کردن، آن را آتش بزنند و روی آن را با بشر بپوشانند تا اکسیژن هوا  به آن نرسد. در پایان باید محصول واکنش را وزن کرده و با توجه به مشاهدات خود نتیجه بگیرند که واکنش دی کرومات آمونیوم، واکنش سوختن نیست (چون در این صورت باید وزن آن افزایش می یافت)، بلکه یک واکنش تجزیه است.

نویسنده: علیرضا منسوب بصیری