• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:37
  • تاريخ :

درس ششم : اعداد مصری

اعداد اصلی مصریان از سیستم ده دهی برای شمارش استفاده می‌کردند . این هم اعداد اصلی مورد استفاده آنها :

درس ششم : اعداد مصری

در هنگام نوشتن یک عدد ، علایم دارای ارزش مکانی بالاتر قبل از علایم دارای ارزش کمتر قرار می‌گرفتند . برای رسیدن به عدد دلخواه هر نشانه تا 9 بار تکرار می‌شد. اعداد اصلی را پشت اسم به شکل مفرد می‌نوشتند.

درس ششم : اعداد مصری

تاریخ و زمان سیستم زمان مصری: مصریان از سیستم های تقویمی متعددی استفاده می‌کردند که همه بر پایه درصد اجرام سماوی قرار داشت مانند تقویم شمسی ، تقویم قمری ، تقویمی بر مبنای شعرای یمانی سال مصری به 12 ماه تقسیم می‌شد که هر کدام 30 روز بودند. علاوه بر آن در پایان هر سال 5 روز به نام " روزهای اضافی " وجود داشت و هر چهار سال یکبار یک روز هم به سال اضافه می‌شد . سال مصری 3 فصل داشت که نامهایشان به فعالیتهای کشاورزی مربوط بود . فصل طغیان ( آفت ) تابستان ( اسجمو) و زمستان ( پرت) که هر کدام چهار ماه داشتند.

درس ششم : اعداد مصری

نحوه نوشتن تاریخ از پادشاهی میانه رسم شد که شروع تاریخ با شروع پادشاهی یک شاه همراه باشد . بنابراین با شروع هر سلطنت شمارش از نو شروع می‌شد . نشانه این کار این علامت است :

درس ششم : اعداد مصری

بعد از این علامت ، ماه ، فصل و روز مشخص می‌شدند مثلاً:

درس ششم : اعداد مصری

واژگان

درس ششم : اعداد مصری

بازگشت

UserName