تبیان، دستیار زندگی

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، دستاورد تقدیری دوره اول دبیرستان آیین روشن نور در بخش سمینار

ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺗﺎﺛﯿﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی روﺣﯿﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﺮد آوری ﮐﺮده اﯾﻢ.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 161  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های تقدیری، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های تقدیری علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، دستاورد تقدیری دوره اول دبیرستان آیین روشن نور در بخش سمینار
مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ روی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
نام مدرسه: دبیرستان آیین روشن نور
نام استاد: خانم آیدا تقی زاده فرهمند
دانش آموزان: فرناز صدراعظمی،‌ دیبا عطایی، پریا برادران دیلمقانی

چکیده:
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺗﺎﺛﯿﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی روﺣﯿﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ و  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﺮد آوری ﮐﺮده اﯾﻢ.

مقدمه:
ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وارد ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﺴﺒﺖ به ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﺬب ﮐﺮده اﻧﺪ. وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ای ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﭘﺮ از ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را در ﺳﻪ ﺑﺎزی ﮐﻠﺶ آف ﮐﻠﻨﺰ، ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ و آﺳﺎﺳﯿﻨﺲ ﮐﺮﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن، ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻀﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای در اداﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.  

ﻣﻌﺎﯾﺐ:
· دور ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻢ ﺷﺪن رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
·  تاﺛﯿﺮات ﻣﻀﺮ ﺑﺮ روی ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻧﻮع ﯾﺎدﮔﯿﺮی
·  آﺳﯿﺐ ﺧﻮردن ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ، ﮐﻤﺮ و ...

ﻣﺰاﯾﺎ:
· آشنا ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای
·  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای

ﺑﺎزی ﮐﻠﺶ آف ﮐﻠﻨﺰ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟﺬاب و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ درﺟﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺧﺮج ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﯽ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.   
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، دستاورد تقدیری دوره اول دبیرستان آیین روشن نور در بخش سمینار

ﺑﺎزی ﭘﻮﮐﻤﻮن ﮔﻮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد داﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، دستاورد تقدیری دوره اول دبیرستان آیین روشن نور در بخش سمینار
در ﺑﺎزی آﺳﺎﺳﯿﻨﺲ ﮐﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎد ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮﻧﺮی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ درﺑﺎره ی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﭘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺘﻦ  اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، دستاورد تقدیری دوره اول دبیرستان آیین روشن نور در بخش سمینار


برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
  

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان - تنظیم: زینب شاه مرادی