تبیان، دستیار زندگی

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮداروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، دستاورد تقدیری دوره اول ﻓﺮزاﻧﮕﺎن 9 در بخش سمینار

ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ و روﺣﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 161  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های تقدیری، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های تقدیری علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮداروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، دستاورد تقدیری دوره اول ﻓﺮزاﻧﮕﺎن 9 در بخش سمینار
مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮروی ﻣﻮش و درﻣﺎن اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ
نام مدرسه: دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮزاﻧﮕﺎن 9
نام استاد: خانم ﮐﯿﺎﻧﯽ
ﻧﺎﻇﺮان ﭘﮋوﻫﺶ: ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮوﯾﺰﯾﺎن، ﺧﺎﻧﻢ ﺗﯿﻤﻮرﭘﻮر
دانش آموزان: عاﻃﻔﻪ ﮔﻞ دوﺳﺖ، رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﻞ زاد

چکیده:
ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮدن وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ و روﺣﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ  ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﻪ روﺣﯽ و رواﻧﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻣﺮوزی اﺳﺘﺮس می گویند. ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ، ﺳﻠﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ در ﺑﺪن ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ، آﻟﻮدﮔﯽ صوﺗﯽ اﺳـﺖ.

در ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ روی ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧـﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ، ﭘﺲ از ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺑـﺎﻻی زﻧـﺪﮔﯽ و ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس را از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﺎن دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ درﺑـﺎره اﺳﺘﺮس ﺣﺎﮐﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.          

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺄﺛﯿﺮ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﯾﺎ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، رت ﻫﺎی وﯾﺴﺘﺎر ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ  دو ﮔﺮوه، ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ دارو ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (ﮐﻠﺮدﯾﺎزﭘﻮﮐﺴﺎﯾﺪ 5) و ﺗﯿﻤﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ   داروی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺴﺖ ﻣﺎز اﺳﺘﺮس از ﻫﻤﻪ آن ﻫـﺎ، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ و دادن داروﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺗﻮﺳﻂ روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮش هاﯾﯽ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ گروﻫﯽ ﮐﻪ داروی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻠﺰدﯾﺎزﭘﻮﮐﺴﺎﯾﺪ5 را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺮس را دارﻧﺪ. 

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮداروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، دستاورد تقدیری دوره اول ﻓﺮزاﻧﮕﺎن 9 در بخش سمینار
مقدمه:
ﻫﺎﻧﺲ ﺳﯿﻠﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪ 1950،  اﺳﺘﺮس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺎزهای در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ. او ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن وارد ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ، ﭘﺎسخی غیر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر او از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺪن ﺑـﺎ، آﻧﻬـﺎ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭼﻪ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، از اﻟﮕﻮی ﻋﺎم و ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺎز ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﻌﯿﻦ را ﺳﻨﺪروم ﺳﺎزﮔﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.

اﺳﺘﺮس
وی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر، ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد. ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ اﺑﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺮس ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧـﺮژی ﺣﯿـﻮان را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮرم ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻮی ﻣـﯽ ﺷـﻮد، ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن را در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﯿﺎن  ﻣﯽ ﺷﺪ:
1.ﻫﺸﺪار ﯾﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﺜﺒﺖ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
2.ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺸﺪار و اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن
3.ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﯾﺎ از ﭘﺎ درآﻣﺪن، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮس را از دﺳﺖ می دهیم (اﺳﺘﺮس ﻣﻨﻔﯽ)

ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس، ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﺟﻠﻮﯾﯽ-ﻗﺸﺮ ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻮی رﺑـﻂ دارد. ﺑﻨـﺎﯾﺮاﯾﻦ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺮس ﺑﺮ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺪارﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣـﯽ ﮔﺬارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻮرﻣـﻮن آدرﻧﻮﮐﻮﺗﯿﮑﻮﺗﺮوﭘﯿـﮏ ATCH را از ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﺟﻠﻮﯾﯽ آزاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻮرﻣﻮن آدرﻧﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺗﺮوﭘﯿـﮏ ﻧﯿـﺰ ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼ ﻣﻮﺟـﺐ آزاد ﺷـﺪن ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ از ﻗﺸﺮ ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻮی ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﺴـﯿﺎری از ﺗـﺎﺛﯿﺮات ﭘﺎﺳـﺦ اﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن، راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺮس
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺮس، دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ را ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺪار اپینفرین و ﻧـﻮراپینفرین آزاد ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻮی را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ درﻣﻮرد اﺳﺘﺮس، ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻫـﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
ﻣﻘﺪار ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺮس ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﻫـﺎی ﺷـﺨﺺ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﯿﮑﺎری، آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ، اﭘﯿﻨﻔﺮﯾﻦ و ﻧﻮراﭘﯿﻨﻔﺮﯾﻦ درﺟﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ دارد. اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ درﺧﻮن ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ در ﺑﺴـﯿﺎری از اﺧـﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﯽ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺮس اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻤﯽ را ﭘـﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ ﺑﺎ آن ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی ﻣﻮش ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺰان آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﺑﺪن آن ﻫـﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﯾﺰ رگ ﻫـﺎی ﻟﻨﻔﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻊ از داﺧﻞ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻟﻨﻒ، ﺑﯿﻤـﺎری ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه وﮔﺴﺘﺮش آن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. دﮐﺘﺮ ﮐﺎروﻟﯿﻦ ﻟﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻔـﺖ: استرس ﻣـﺰﻣﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎوی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﻮﻗﻒ اﺛﺮات اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺮاﻫﺎی ﻟﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺮس در ﺑﺪن ﻣﺎ می تواند ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﺮس ﺑﯿﺎن ژﻧﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ژن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﺤـﻮه ذﺧﯿﺮه ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﺟﺴﻢ و اﺣﺘﻤـﺎل اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻃﺎن ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت آن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧـﻮد ﻗـﺮار دﻫـﺪ.   

اﺳـﺘﺮس ﺑـﻪ ﻣﻐـﺰ ﻧﯿـﺰ آﺳـﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ. ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﭙﻮﮐﻤﭙﻮس آﺳﯿﺐ ﺟـﺪی وارد ﮐﻨـﺪ. اﺳﺘﺮس ﺗﻮان ﺳﻢ زداﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺻﺪ ﻫﺎ ﻫـﺰار ژن در ﺑـﺪن وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﻣﺴـﺌﻮل  ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺮده و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ داروﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ را از ﺑـﯿﻦ ﻣـﯽ ﺑﺮﻧـﺪ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻫﺎ ژن ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺪن ﻧﯿﺰ از اﺳﺘﺮس ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﺰﻣﻦ دﯾﻮاره ﻫﺎی ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده و ﻓﺸﺎرﺧﻮن و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
روده و ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. ﺣﺪود 95 درﺻﺪ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در رودهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ، دل درد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﮐـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ اﺳﺘﺮﺳـﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺟـﺪی ﺑـﺮای ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﺸﺮ اﺳﺖ، ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑـﺎ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺷـﺪن ﺟﻮاﻣـﻊ، ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳﺮوﺻـﺪا ﻫﺎی  آزاردهنـﺪه ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻـﻮﺗﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺛﺎر ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ دارد، ﺑﺎﻋﺚ ﺑـﺮوز  ﺑﺴﯿﺎری از اﺧﺘﻼﻻت ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﻣﺜـﻞ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒـﯽ ﻋﺮوﻗﯽ، ﺳﺮدرد، اﺧـﺘﻼﻻت ﺧــﻮاب  و ﺑـﺎﻻﺧﺺ اﺧـﺘﻼﻻت ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧـﻮﯾﻦ ﺟﻬـﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫـﺎ در ﻃـﻮل دﻫـﻪ ﻫـﺎ ی گذشته اﺳﺘﺮس اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی روی ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﺑﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻢ  ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ، ﻗﻠﺐ، ﮔﻮارش و ... اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس زا اﯾﻦ اﻣﮑﺎن دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ اﺳـﺘﺮس رو ﺑـﻪ رو ﺑﺎشیم ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ، اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻮارض ﺧـﺎص ﺧـﻮد را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.   

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاص ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾـﯽ و ﺑـﻮمی اﯾـران ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب واﺳﺘﺮس و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دو ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮔـﻞ ﺧﻮﺷـﺒﻮی ﺳـﻔﯿﺪرﻧﮓ اﺳت ﮐــﻪ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘـﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن ﻫﺎ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﯾﮑﯽ از 9 ﮔﯿﺎه ﻣﻘﺪس اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺸﺮ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و در آﻟﻤـﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـک ﮔﯿـاه ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در دﻧﯿــﺎی ﻏــﺮب ﺑﺎﺑﻮﻧــﻪ ﯾﮑــﯽ از ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣـﺴﮑﻦ، ﺿـﺪ اﺳﭙﺎﺳـﻢ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب، ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه زﺧـﻢ، آرام ﺑﺨﺶ و ﯾـﮏ ﻣـﺎده آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭼﺎی ﺳﺒﺰ دارای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﮑﺜﯿـﺮی ﺑـﺮای ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺗﻮﻣﻮر ﮐﺒﺪی ﻫﭙﺎﺗﻮﻣـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎی ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از اﺳــﺘﺮس اﮐﺴــﯿﺪاﺗﯿﻮ اﺳت. ﻣﺼـﺮف ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﭼـﻮن ﺳـﺮﻃﺎن رﯾﻪ، روده ﺑﺰرگ، ﻣﺮی، دﻫﺎن، ﻣﻌﺪه، ﻏﺪه ﭘـﺎﻧﮑﺮاس، ﮐﻠﯿـﻪ و ﭘﺴـﺘﺎن  ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﺛﺮات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ پلیفنول های ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮداروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، دستاورد تقدیری دوره اول ﻓﺮزاﻧﮕﺎن 9 در بخش سمینار


برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
  

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان - تنظیم: زینب شاه مرادی