• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:36
  • تاريخ :

آشور

3500 قبل از میلاد رشد و گسترش شهرها در بین النهرین  
3400 قبل از میلاد    
3300 قبل از میلاد    
3200 قبل از میلاد    
3100 قبل از میلاد    
3000 قبل از میلاد    
2900 قبل از میلاد    
2800 قبل از میلاد    
2700 قبل از میلاد    
2600 قبل از میلاد    
2500 قبل از میلاد ایجاد معبد ایشتار در آشور
آشور
2400 قبل از میلاد    
2300 قبل از میلاد    
2200 قبل از میلاد    
2100 قبل از میلاد    
2000 قبل از میلاد غلبه آشوریها در داد و ستد با آناتولی
آشور
1900 قبل از میلاد حکومت شمسی - اداد بر آشور
آشور
1800 قبل از میلاد

حکومت حمورابی بر آشور

آشور
1700 قبل از میلاد    
1600 قبل از میلاد    
1500 قبل از میلاد

تسلط امپراتوری میتانی بر آشور

آشور
1400 قبل از میلاد    
1300 قبل از میلاد

تأسیس امپراتوری آشوری میانه

 
1200 قبل از میلاد    
1100 قبل از میلاد

تضعیف آشور توسط قبایل آرامی

 
1000 قبل از میلاد    
900 قبل از میلاد

تسلط مجدد پادشاهان آشور بر شمال بین النهرین

تأسیس پایتختی جدید در نیمرود

آشور
800 قبل از میلاد

فتح داماسکوس توسط آشوریان

فتح بابل توسط نیگلات - پلیسر سوم پادشاه آشور

آشور
700 قبل از میلاد

ساختن مجدد نینوا توسط سناخریب شاه

فتح مصر توسط آشوریان

آشور
600 قبل از میلاد

نابودی شهرهای آشوری توسط مادها و بابلی ها

آشور
500 قبل از میلاد

امپراتوری پارس

آشور
400 قبل از میلاد

شکست پارسیان از اسکندر کبیر

آشور
300 قبل از میلاد تأسیس امپراتوری سلوکی  
200 قبل از میلاد

تأسیس امپراتوری پارتی

آشور
100 قبل از میلاد    
0 بعد از میلاد    
 100 بعد از میلاد    
 200 بعد از میلاد تأسیس امپراتوری ساسانی
آشور
 300 بعد از میلاد    
 400 بعد از میلاد    
 500 بعد از میلاد    
 600 بعد از میلاد

گسترش اسلام

 
 700 بعد از میلاد    
 800 بعد از میلاد    
 900 بعد از میلاد    
 1000 بعد از میلاد فتح ناحیه توسط ترکان سلجوقی
آشور
 1100 بعد از میلاد    
 1200 بعد از میلاد    
 1300 بعد از میلاد    
 1400 بعد از میلاد    
 1500 بعد از میلاد تأسیس امپراتوری عثمانی
آشور
 1600 بعد از میلاد    
 1700 بعد از میلاد    
 1800 بعد از میلاد

حفاری پایتخت های آشوری توسط هنری لایارد

آشور
 1900 بعد از میلاد

بنیان گذاری کشورهای عراق و سوریه

 
 2000 بعد از میلاد    

بین النهرین     سومر    بابل    صفحه اصلی

UserName