تبیان، دستیار زندگی
سومر و آنچه از قبل از میلاد تا بعد از میلاد اتفاق افتاده است در این جدول آمده است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سومر

3500 قبل از میلاد

رشد شهرهایی مانند اوراک

پیدایش معابد بزرگ آجری

سومر
3400 قبل از میلاد

3300 قبل از میلاد

3200 قبل از میلاد

ثبت وقایع به صورت علائم تصویری

سومر
3100 قبل از میلاد
3000 قبل از میلادنوشتن زبان سومری با علائم تصویری
2900 قبل از میلاد
2800 قبل از میلادحاکمان افسانه ای مانند گیلگامش
سومر
2700 قبل از میلاد
2600 قبل از میلادمقبره های سلطنتی اور
سومر
2500 قبل از میلاداولین گزارش نوشتاری از جنگ
2400 قبل از میلادتبدیل علائم به خط میخی
سومر
2300 قبل از میلاداتحاد شهرهای سومر توسط سارگن پادشاه اکد
2200 قبل از میلادتوسعه و سرنگونی حکومت اکد
2100 قبل از میلادانتخاب اور به عنوان پایتخت حکومت جدید
سومر
2000 قبل از میلادنابودی اور توسط ایلامی ها و آموری ها
1900 قبل از میلاد

کاهش رواج زبان سومری

رواج اکدی به عنوان مهم ترین زبان گفتار و نوشتار

1800 قبل از میلاداتحاد تمام شهرهای سومری توسط حمورابی به پایتختی بابل
سومر
1700 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

1600 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

1500 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

1400 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

1300 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

1200 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

1100 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

1000 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

900 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

800 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

700 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

600 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

500 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

400 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

300 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

200 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

100 قبل از میلاد
0 بعد از میلاد
100 بعد از میلاد
200 بعد از میلاد
300 بعد از میلاد
400 بعد از میلاد
500 بعد از میلاد
600 بعد از میلاد
700 بعد از میلاد
800 بعد از میلاد
900 بعد از میلاد
1000 بعد از میلاد
1100 بعد از میلاد
1200 بعد از میلاد
1300 بعد از میلاد
1400 بعد از میلاد
1500 بعد از میلاد
1600 بعد از میلاد
1700 بعد از میلاد
1800 بعد از میلادآغاز حفاری ها در شهرهای سومری
1900 بعد از میلادترجمه شدن زبان سومری
2000 بعد از میلاد

بابل   بین النهرین    آشور   صفحه اصلی