• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:34
  • تاريخ :

سومر

 3500 قبل از میلاد

رشد شهرهایی مانند اوراک

پیدایش معابد بزرگ آجری

سومر
 3400 قبل از میلاد    

 3300 قبل از میلاد

   
 3200 قبل از میلاد

ثبت وقایع به صورت علائم تصویری

سومر
 3100 قبل از میلاد    
 3000 قبل از میلاد نوشتن زبان سومری با علائم تصویری  
 2900 قبل از میلاد    
 2800 قبل از میلاد حاکمان افسانه ای مانند گیلگامش
سومر
 2700 قبل از میلاد    
 2600 قبل از میلاد مقبره های سلطنتی اور
سومر
 2500 قبل از میلاد اولین گزارش نوشتاری از جنگ  
 2400 قبل از میلاد تبدیل علائم به خط میخی
سومر
 2300 قبل از میلاد اتحاد شهرهای سومر توسط سارگن پادشاه اکد  
 2200 قبل از میلاد توسعه و سرنگونی حکومت اکد  
 2100 قبل از میلاد انتخاب اور به عنوان پایتخت حکومت جدید
سومر
 2000 قبل از میلاد نابودی اور توسط ایلامی ها و آموری ها  
 1900 قبل از میلاد

کاهش رواج زبان سومری

رواج اکدی به عنوان مهم ترین زبان گفتار و نوشتار

 
 1800 قبل از میلاد اتحاد تمام شهرهای سومری توسط حمورابی به پایتختی بابل
سومر
 1700 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 

 1600 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 1500 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 1400 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 1300 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 1200 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

 و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 1100 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 1000 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 900 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 800 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 700 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 600 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 500 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 400 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 300 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
 200 قبل از میلاد

ادامه یافتن بسیاری از سنت های سومری در بابل

نابودی زبان سومری گفتاری

و ادامه استفاده از آن در بعضی متون مذهبی

 
100 قبل از میلاد    
0 بعد از میلاد    
 100 بعد از میلاد    
200 بعد از میلاد    
 300 بعد از میلاد    
 400 بعد از میلاد    
 500 بعد از میلاد    
 600 بعد از میلاد    
 700 بعد از میلاد    
 800 بعد از میلاد    
  900 بعد از میلاد    
 1000 بعد از میلاد    
 1100 بعد از میلاد    
 1200 بعد از میلاد    
 1300 بعد از میلاد    
 1400 بعد از میلاد    
 1500 بعد از میلاد    
 1600 بعد از میلاد    
 1700 بعد از میلاد    
 1800 بعد از میلاد آغاز حفاری ها در شهرهای سومری  
 1900 بعد از میلاد ترجمه شدن زبان سومری  
 2000 بعد از میلاد    

بابل   بین النهرین    آشور   صفحه اصلی

UserName