تبیان، دستیار زندگی

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ، دستاورد تقدیری دوره اول دبیرستان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ2 در بخش سمینار

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺧﺼﻮص اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار می گیرد، ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 161  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های تقدیری، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های تقدیری علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ، دستاورد تقدیری دوره اول دبیرستان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ2 در بخش سمینار
مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺮاف و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتی
نام مدرسه: دبیرستان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ2 واﺣﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن
نام استاد: آقای مصطفی صفائی
دانش آموزان: ﻋﻠﯽ ﺳﻬﯿﻠﯽ، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﯽ رازﻟﯿﻘﯽ، راﻣﺘﯿﻦ وﻟﯽ ﭘﻮر، ﮐﯿﺎرش ﺣﺎﺟﯿﺎن، ﻣﻬﺪﯾﺎر اﺣﻤﺪی، ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻬﺪﻟﻮ

چکیده:
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺧﺼﻮص اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار می گیرد، ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻌﻬﺪات زﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت، ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺮاف، رﻧﮓ ﺑﻨﺪی و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﯾﻢ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺟﺎدﻫﯽ و ﺗﻌﺪاد دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﻪ دو ﺑﻌﺪی اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﻤﺎری و ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﺪ از ﺑﺎﻻی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺼﺐ ﺗﻌﺪاد دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺮاف و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس و ﺳﭙﺲ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪب و ﻣﻘﻌﺮ ﺑﻮدن ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ رﺳﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس در آﯾﻨﺪه ﺟﺎدﻫﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﯿﺎر ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

مقدمه:
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺠﻮم ﺳﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻗﻞ از اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزی و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﮐﻨﺘﺮل راﺣﺖ ﺗﺮ اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد. 

 ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ از دﯾﺮﺑﺎز ارﺗﺒﺎط داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻮارد واﻗﻌﯽ و وارد ﻧﻤﻮدن آن در ﺑﻄﻦ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ از این ﻣﻬﻢ درﯾﻎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن دورﺑﯿﻦ  ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺮای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﺮده اﯾﻢ. ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد در ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﻄﻌﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎده ﺑﻮدن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺪور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و داﻧﺶ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در پژوهش ﻫﺎی ﻗﺒﻞ در ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ داﻧﺶ اﻧﺪك ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ، دستاورد تقدیری دوره اول دبیرستان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ2 در بخش سمینار
اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺎزی داﻧﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ روزﻣﺮه اﺳﺖ به خصوص ﺑﺮای ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﺧﯿﺮه ی زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺎﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺎﮐﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده ی ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی دوﺑﻌﺪی ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺑﺪور از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ای ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎر و ﻓﺮﺿﯿﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﭼﺮﺧﺶ و ﭘﻮﺷﺶ360 درﺟﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در آﯾﻨﺪه اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد.

روش ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﯾﮏ ﻃﺮح ﺳﺎده ﺑﺮروی ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ اﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻃﺮح اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﺪم ﻗﺮارﮔﯿﺮی درﺳﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺖ. 

منابع:
ﺳﻮزاﻧﺎ اپ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔﺮاف ، ﺣﺴﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاده ﻗﻠﺰم ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرﺳﻪ


برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
  

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان - تنظیم: زینب شاه مرادی