تبیان، دستیار زندگی

روش های ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج اوژﻧﻮل، دستاورد تقدیری دوره اول ﻓﺮزاﻧﮕﺎن 2 ﺗﻬﺮان در بخش سمینار

ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده روش ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن روﻏﻦ ﻫﺎی اﺳﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻼن آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 161  گروه در بخش های سمینار های علمی ، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های تقدیری، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های تقدیری علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
روش های ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج اوژﻧﻮل، دستاورد تقدیری دوره اول ﻓﺮزاﻧﮕﺎن 2 ﺗﻬﺮان در بخش سمینار
مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: بررﺳﯽ روش های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج اوژﻧﻮل از ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺨﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت و ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ
نام مدرسه: دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮزاﻧﮕﺎن 2 ﺗﻬﺮان
نام استاد: خانم ﮐﺮﯾﻤﯽ
دانش آموزان:  کیمیا ﺑﻬﺮاﻣﯽ، زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ، دﯾﻨﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ

چکیده:
ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده روش ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن روﻏﻦ ﻫﺎی اﺳﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻼن آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. روش اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج، درﺻﺪ و ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، فعالیت های ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﻰ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺮاﺳﯿﻮن ، ﺗﻘﻄﯿﺮ ، ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ و ﭘﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻼف ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار، ﺑﺎزده ﭘﺎﯾﯿﻦ، زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع و ﺑﺎقی ﻣﺎﻧﺪن ﺣﻼل ﺳﻤﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده، ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن اﺳﺎﻧﺲﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺮاج ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺎﻧﺲ، ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ارزان ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت، اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل ﮐﻤﮏ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮاج ﻣیکرووﯾﻮ ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﯿﺶ ﺗﺮﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ و اﻧﺮژى ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﺨﺮاج، اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﺑﯿﺶ ﺗﺮ، ﮔﺮادﯾﺎن ﺣﺮارﺗﻰ ﮐﻢ ﺗﺮ، ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺗﺠﻬﯿﺰات، زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ﻫﺎی آﻟﯽ ﺳﻤﯽ.

در راﺳﺘﺎی ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی از ﮔﯿﺎﻫﺎن، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج اوژﻧﻮل از ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺨﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت و اﻣﻮاج ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺛﺮات آن را ﺑﺮ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ. ﻧﺘﺎﯾﺞ حاکی از آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪن، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت، اﻣﻮاج ﻣﺎﮐﺮوﯾﻮ و در آﺧﺮ روش ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻤﺎم آب ﺑﻦ ﻣﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ ﻫﻮش ﺷﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ. و زﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اولویت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻦ ﻣﺎری، دوم ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ و ﺳﻮم اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﻮد.

از ﺣﺪود 4500 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺼﺮﯾﺎن از ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻌﻄﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ رز ، ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺳﺪر و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف آراﯾﺸﯽ و ﻃﺒﯽ و ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﺬﻫﺒﯽ و آﺋﯿﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﺳﻨﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن 4 ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮای ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮاﻋﻨﻪ از اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﻫﺎی ﻓﺮار داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺎﻧﺲﻫﺎ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻼﻟﯿﺖ آن ها در ﺣﻼل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﺻﺪ اﻟﮑﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ای و اﻧﺘﻘﺎل روﻏﻦ ﻫﺎی اﺳﺎﻧﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﻰ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺮاﺳﯿﻮن ، ﺗﻘﻄﯿﺮ ، ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ و ﭘﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻼف ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار، ﺑﺎزده ﭘﺎﯾﯿﻦ، زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺣﻼل ﺳﻤﯽ را بدﻧﺒﺎل دارد.ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده، ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺮاج، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺎﻧﺲ، ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ارزانﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ، اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل ﮐﻤﮏ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮاج ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺰاﯾﺎى اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ و اﻧﺮژى ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺘﺨﺮاج، اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم ﺑﯿﺶﺗﺮ، ﮔﺮادﯾﺎن ﺣﺮارﺗﻰ ﮐﻢ ﺗﺮ، ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺗﺠﻬﯿﺰات، زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼلﻫﺎی آﻟﯽ ﺳﻤﯽ.

در راﺳﺘﺎی ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی از ﮔﯿﺎﻫﺎن، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج اوژﻧﻮل از ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺨﮏ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ. اوژﻧﻮل Eugenol از دﺳﺘﻪ داروﻫﺎی ﻓﻨﻠﯽ و ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ درﺧﺖ ﻣﯿﺨﮏ Eugenia Caryophylata اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب و آرامﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻮﺿﻌﯽ درد دﻧﺪان در ﻋﻤﻞ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن و ﭘﺮ ﮐﺮدن دﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺑﯿﺸﺘﺮ روشﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ، اﺳﺘﺨﺮاج اوژﻧﻮل از ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ ﻣﯿﺨﮏ ﮐﻤﺘﺮ از 10 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی اوژﻧﻮل و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ ﻣﯿﺨﮏ، از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺘﯽ اﯾﻦ درﺻﺪ ﮐﻢ اوژﻧﻮل ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
روش های ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج اوژﻧﻮل، دستاورد تقدیری دوره اول ﻓﺮزاﻧﮕﺎن 2 ﺗﻬﺮان در بخش سمینار
ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ دﺳﺖﯾﺎﺑﻰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﻰ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻄﯿﺮ آﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺎر آب و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل آﻟﯽ ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻼف ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار، ﺑﺎزده ﭘﺎﯾﯿﻦ، زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺣﻼل ﺳﻤﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده، ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺮاج، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻤﺎم اﻟﺘﺮوﺳﻮﻧﯿﮏ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺎﻧﺲ، ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ارزان ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.                 

در راﺳﺘﺎی ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی از ﮔﯿﺎﻫﺎن، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج اوژﻧﻮل از ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺨﮏ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ روش ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ، اﺳﺘﺨﺮاج اوژﻧﻮل از ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ ﻣﯿﺨﮏ ﮐﻤﺘﺮ از 10 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی اوژﻧﻮل و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ ﻣﯿﺨﮏ، از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺘﯽ اﯾﻦ درﺻﺪ ﮐﻢ اوژﻧﻮل ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﺼﺎرهﮔﯿﺮی از ﮔﯿﺎﻫﺎن، از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻣﺎوراءﺻﻮت و اﻣﻮاج ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اژﻧﻮل از ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺨﮏ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﯾﻢ.

اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻃﺮح
در ﺑﯿﺸﺘﺮ روش ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، اﺳﺘﺨﺮاج اوژﻧﻮل از ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ ﻣﯿﺨﮏ ﮐﻤﺘﺮ از 10 درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی اوژﻧﻮل و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ ﻣﯿﺨﮏ، از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺘﯽ اﯾﻦ درﺻﺪ ﮐﻢ اوژﻧﻮل ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ درﺻﺪد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ارزش و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ. 

اﻧﮕﯿﺰه اﻧﺠﺎم ﻃﺮح
ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻤﺎن دﭼﺎر دﻧﺪان درد ﺷﺪه، وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺜﻼ ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪارﻧﺪ، ﯾﺎ از آﻣﭙﻮل ﻫﺎی ﺑﯽﺣﺴﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ! ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج اوژﻧﻮل از ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺨﮏ درﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽﺣﺴﯽ، ﺑﻪ دور از آﻣﭙﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر، دیده ایم در ﻋﻤﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ از روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ كه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر، در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اوژﻧﻮل را ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻣﺎوراءﺻﻮت و ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ از ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺨﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده و ﺑﺎزده اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج را ﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ.  

اﻫﺪاف
در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻼش ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻧﻮﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی از ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی آن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی از ﮔﯿﺎﻫﺎن، درﺻﺪد اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ﺑﯽ ﺣﺴﯽ درد دﻧﺪان از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮده و ﮔﯿﺎه ﻣﯿﺨﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اوژﻧﻮل، اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و درﺻﺪد اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.  

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان-  تنظیم: نسرین صادقی