• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28
  • تاريخ :

بازی مربع ها

بازی" مربع بسازید" یک بازی دو نفره است. برای انجام بازی اطلاعات خاصی نیاز نیست. فقط کافی است بدانید مربع چه شکلی است! بازی در یک صفحه ی مربعی 11*11 که چهار گوشه ی آن برداشته شده است، انجام می‌شود.

 

 

در ابتدای بازی هر بازیکن 20 مهره رنگی دارد که به آن ها ستاره می‌گوییم، ستاره های یکی از بازیکنان آبی و ستاره های دیگری قرمز است. هر بازیکن 6 مهره ی خنثی هم دارد که به آن ها ستاره نما می‌گوییم. دو بازیکن به نوبت بازی می‌کنند. هر بازیکن در نوبت خود باید تنها یک ستاره در صفحه قرار دهد، با این هدف که ستاره های او در چهار رأس یک مربع قرار گیرند. مربع می‌تواند هر شکل یا اندازه ای داشته باشد. اولین کسی که یک مربع را کامل کند، برنده ی بازی است. استفاده از ستاره نماها در هر نوبت بازی مجاز است. این مهره‌ها برای جلوگیری از برنده شدن نفر مقابل استفاده می‌شود. اگر ستاره های هر دو بازیکن تمام شد و هیچ یک موفق به ساختن مربع نشده بودند، برنده کسی است که ستاره نماهای بیش تری در اختیار داشته باشد. به شکل زیر نگاه کنید! فکر می‌کنید نوبت کدام بازیکن است؟ آیا در نوبت خود از ستاره نما استفاده می‌کند؟ ستاره اش را کجا قرار می‌دهد؟

 

 

می توانید این صفحه را روی کاغذ چاپ کنید و با مهره های رنگی بازی کنید یا صفحه را روی یک قطعه یونولیت بچسبانید و با استفاده از پونزهای رنگی بازی را انجام دهید.

 

بااستفاده از applet و انتخاب حالت های مختلف آن می‌توانید با کامپیوتر بازی کنید. البته کامپیوتر خیلی به بازی وارد است.

 

 

یکی از حالت هایی که می‌توانید انتخاب کنید این است که نفر اول بازی را تعیین کند.

 

کدام حالت را انتخاب می‌کنید؟ شما نفر اول باشید یا نفر دوم؟

 

چه مربع هایی می‌توانید در صفحه بسازید؟ اندازه ی این مربع ها چه قدر است؟ چند مدل مربع مختلف می‌توانید بسازید؟ فکر می‌کنید چند مربع در صفحه ی بازی می‌توان پیدا کرد؟

UserName