تبیان، دستیار زندگی

هویت و سازگاری دختران نوجوان، دستاورد تقدیری دوره دوم دبیرستان آرمیتا مصلی نژاد در بخش سمینار

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هویت و شکل گیری آن بر سازگاری دختران نوجوان انجام شده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 161  گروه در بخش های سمینار های علمی ، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های تقدیری، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های تقدیری علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
 
 هویت و سازگاری دختران نوجوان، دستاورد تقدیری دوره دوم دبیرستان آرمیتا مصلی نژاد در بخش سمینار
مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع:  بررسی رابطه بین هویت و شکل گیری آن بر سازگاری دختران نوجوان
نام مدرسه: دبیرستان آرمیتا مصلی نژاد
نام استاد: خانم سیمین عباسپور
دانش آموزان: نگین شکار، ساعده علمدار، زهرا صدقی

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هویت و شکل گیری آن بر سازگاری دختران نوجوان انجام شده است.
نمونه مورد مطالعه شامل 100 نفر از دانش آموزان دختر که به روش نمونه گیری تصادفی از یکی از مدارس تهران انتخاب گریده و با استفاده از پرسشنامه سازگاری بل و پرسشنامه هویت بنیون و آدامز مورد آزمون قرار گرفتند.

نتیجه پژوهش موید تحقیقات قبلی که نشان داده شده است که بین هویت و شکل گیری آن بر سازگاری دختران نوجوان ارتباط معنا داری وجود دارد.

بیان مساله
سازگاری یکی از مسأله هایی است که بر رفتار اجتماعی افراد اثر می گذارد و دوره ی نوجوانی به مثابه ستون های تثبیت هویت نقش انکارناپذیری در پی ریزی عواملی این چنینی دارد. لذا بحث حول ارتباط موجود بین سازگاری وهویت چالش برانگیز و مستلزم تحقیقات بسیار است تا با استناد به آن ها بتوان به پرسش های زیر پاسخ داد:

·         آیا نوجوانان در سازگاری با جامعه انسانی دچار مشکل می شوند؟
·         آیا هویت می تواند در سازگاری و یا عدم سازگاری نوجوانان موثر باشد ؟
·         آیا بین شکل گیری هویت و سازگاری نوجوانان ارتباطی وجود دارد ؟

طرح تحقیق
با توجه به عنوان پژوهش، پژوهش حاضر یك پژوهش تجربی و با آرایش تصادفی بوده است. ابتدا 100 نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان یکی از مدارس واقع در منطقه 20 شهر تهران بصورت تصادفی انتخاب شده اند و از همه ی آزمودنی ها پرسشنامه هویت بنیون و آدامز و پرسشنامه سازگاری بل گرفته شده است.

ابتدا پژوهشگران آزمودنی ها را به منظور بررسی  متغیر مستقل (كه در این پژوهش هویت نوجوان است) و بررسی تاثیر آن بر متغیر وابسته (که در این پژوهش سازگاری است) در معرض پرسشنامه هویت بنیون و آدامز قرار داده و سپس سوالات پرسشنامه سازگاری بل در اختیار آن ها قرار گرفت.

هدف از بررسی نتایج آماری و مقایسه آنها تعیین این است كه آیا سازگاری در آزمودنی ها ناشی از اثر متغیر مستقل (هویت و شکل گیری) بوده است یا عوامل دیگر.

پس از پایان اجرا و با استفاده از روش آماری مناسب به آزمون فرضیه های پژوهشی پرداخته شد.

منابع:
·         تالیف دکتر محمد معین ، فرهنگ معین ، در شش جلد و سه بخش( لغات ، ترکیبات خارجی ، اعلام و1000 لغت ) ، 1364.
·         تالیف حسن عمید ، فرهنگ عمید ، در سه جلد و سه بخش ( لغات ، نام ها ، امثال و حکم و 28 هزار لغت ) ،1342.
·         مولف حمید پارسانیا ، جامعه شناسی 2 ( ویژه ی رشته های ادبیات و علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی ) چاپ ششم ، 1395 .
·         استاد علی اکبر دهخدا و گروهی از متخصصان زبان و ادبیات فارسی ، فرهنگ دهخدا ، 1377 .
·         داود میر محمدی ، کتاب هویت ملی در ایران ، نشر : تمدن ایرانی (وابسته به موسسه مطالعات ملی ) ، 1383 .
·         علی ربیعی ، رسانه های نوین و بحران هویت ، فصلنامه مطالعات ملی ، شماره چهارم ، 1387 .
·         دکتر محمدرحیم عیوضی ، هویت دینی و چالش های آن ، نامه پژوهش پاییز و زمستان ، شماره 22 و 23 ، 1380 .
·         محمد تقی ایمان ، علی روحانی ، مقاله هویت اسلامی و هویت های رقیب ( هویت جهانی ، ملی و قومی ) ، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ، دوره ششم ، شماره 1 ، 1392.
·         حمیدرضا آقا محمدیان ، سعید شیخ روحانی ، مفهوم و فرایند شکل گیری هویت و تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمانمسائل هویت ، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ، دوره چهارم ، 1382 .
·         محمد عطاران ، نوجوانی و هویت شبکه ای ، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ، دوره چهارم ، 1382
·         علیرضا حاجی خیاط ، تعیین ابعاد هویت ، 1382 .
·         حسین اسکندری ، زهرا شکرایی ، بررسی و مقایسه پایگاه های هویت در میان دختران و پسران دانشجو ، پاییز 1383 .
·         سید عبدالوهاب سماوری ، سو مصرف موادمخدر و پایگاه هویت در دانشجویان ، تابستان 1388 .
·         الهه حجازی ، سمیه برجعلی لو ، زهرا نقش ، رابطه سبک های هویت و تعهد هویت و خودکارآمدی تحصیلی ، روانشناسی ، شماره 52 ، زمستان 1388 .   
·         رحیم خداجودی ، رابطه ی بحران هویت و اعتیاد در زنان استان تهران ، 1387 .
·         علی مظفری ، دکتر جلیل فتح آبادی ، دکتر فاطمه قربانیان ، رابطه پایگاه های هویت و مسند مهارگذاری با جنس و رشته و پایه تحصیلی دانش آموزان ، 1388 .
·         حسام الدین آشنا ، محمدرضا روحانی ، تحقیقات فرهنگی ایران ، دوره سوم ، 1389 .
·         زهره خسروی ، زهرا برجعلی ، رابطه میان مولفه های هوش معنوی و هویت فردی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا ، دوره 12 ، شماره 1 ، 1394 .
·         محمد حسین الهی منش ، هویت سیاسی و مشارکت شهروندان ، روزنامه همشهری ، 1382 .
·         نیره توکلی ، فرهنگ و هویت جنسیتی با نگاهی بر ادبیات ایران ، انسان شناسی ، شماره سوم ، بهار و تابستان 1383 .
·         حمید عضدانلو ، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی ، نشر نی ، چاپ سوم ، 1388 .
·         بهزاد دوران ، تاثیر اینترنت بر هویت همالان ، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، شماره پنجم ، بهار و تابستان 1385 .
·         هاجرمساح ، حمید کاظمی ، مریم قربانی ، بررسی رابطه ابعاد چهارگانه هویت و جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی ، زمستان 1391 .
·         علیرضا مرادی ، نقش میراث فرهنگی در تقویت هویت فرهنگی ، ماهنامه مهندسی فرهنگی ، سال پنجم ، شماره 53 و 54 ، خرداد و تیر 1390 .

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
  
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان-  تنظیم: نسرین صادقی