تبیان، دستیار زندگی

ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻮانه زنی گیاهان، دستاورد تقدیری دوره اول پژوهشسرای دکتر حسابی در بخش سمینار

اﻣﺮوزه ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن، از ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 126  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻮانه زنی گیاهان، دستاورد تقدیری دوره اول پژوهشسرای دکتر حسابی در بخش سمینار
مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺬر ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن
نام مدرسه: پژوهشسرای دکتر حسابی
نام استاد: خانم الهه ﻧﺠﻔﯿﺎن اﺷﺮﻓﯽ 
دانش آموزان: زﻫﺮا ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ، درﺳﺎ درزی

چکیده:
اﻣﺮوزه ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن، از ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺬر ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن روش ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ ﺷﻮد. اﺑﺘﺪا ﺑﺬرﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ زراﻋﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ رﺷﺪ و آﺳﺎن رﺷﺪ ازﺟﻤﻠﻪ:"ﺟﻌﻔﺮی، ﻫﻮﯾﺞ، ﺗﺮﺑﭽﻪ، ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ، رﯾﺤﺎن، ﭼﻐﻨﺪر،ﮔﻨﺪم، ﺗﺮه" ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. در ﺳﺮی اول آزﻣﺎﯾﺶ از ﻫﺮ ﺑﺬر20 داﻧﻪ در ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻫﺪ، 15 دﻗﯿﻘﻪ و 30 دﻗﯿﻘﻪ آﻣﺎده ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا از ﻫﺮ ﺑﺬر20 داﻧﻪ در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ 10 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ آن ﺑﺬرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 15 دﻗﯿﻘﻪ در ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎ دور (ﺳﺮﻋﺖ) 4000 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺧﺎك ﻣﻨﺎﺳﺐ را از ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و 24 ﻟﯿﻮان ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در ﺳﺎﯾﺰ 100 ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و در ﻟﯿﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﯽ آب رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﻘﺪاری در آن آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ20 داﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺑﺬر را در ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎ دور 4000 و ﺑﻪ ﻣﺪت 30 دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺧﺎك ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻘﺪار زﻣﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﺬر ﻫﺎ در ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮدارد، ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺣﺬف رﯾﺤﺎن ﭼﺮا ﮐﻪ رﯾﺤﺎن در ﺳﺮی ﭘﯿﺶ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ، اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺬور در ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﯿﻮژ ﺑﺎ دور4000 و ﺑﻪ ﻣﺪت80 دﻗﯿﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ روی ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮاز ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺬور ﺟﻌﻔﺮی و ﭼﻐﻨﺪر اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 

مقدمه:
ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ می شود ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آن ها از اﻧﺮژی ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده می شود ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه می باشند. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﮐﻮد ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ می تواند ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آب های زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑــﺮوارگانیسم ها و ﺣﺸــﺮات ﻣﻔﯿﺪ ﺧﺎك، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ها، اﺳﯿﺪی ﺷﺪن ﯾﺎ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺧﺎك، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎك، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎده آﻟﯽ و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎك ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮد ﻫﺎ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.     

اﻣﺮوزه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﮐﻮدﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی راﯾﺞ اﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺣﺎل ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻣﺸﮑﻼت زیست محیطی، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ، ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮم ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺛﺮ ﺳﻮد آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آنﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ از اﺻﻮل ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺸﺎورزی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺻﻮل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ از رواﺑﻂ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و درك ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ دارد. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺗﻮلید ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد از ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻃﺒﯿﻌﺖ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ 110ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ( و ﻣﻌﺎدل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  116ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر) اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ زارﻋﯿﻦ، ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﮐﻮدی ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ، ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪیل ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ آﻓﺖﮐﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ، ﺣﺸﺮات و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﯿﻤﺎری زا ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺳﺎزش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻢ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺎزه ﻫﺪر رﻓﺘﮕﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   

ﮐﻮدﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺎم های ﮐﺸﺎورزی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.ﮐﻮد ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﻬﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن، رﻫﺎﺳﺎزی ﯾﻮﻧﻬﺎی ﻓﺴﻔﺎت، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، آﻫﻦ و ﻏﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ می شئند. اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارگانیسم ها ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻃﺮاف رﯾﺸﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﮔﯿﺎه را در ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎری می کنند.
ﺑﺎﮐﺘﺮی های ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﺑﻪ ﻋـﻨﻮان ﻣـﮑﻤﻞ و ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻮد ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می شوند ﮐﻪ می توانند ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎك و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از مهم ترین اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ می توان ﺑﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ها اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺳﻮﯾه های ﺑﺴﯿﺎری از  P. putidaو P. fluorescens ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ها رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﺗﺤﺮﯾﮏ می کنند و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ می باشند.
اﮐﻨﻮن ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ها ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ علاوه ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻋﻨﺼﺮی ﺧﺎص ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎری ها، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎك، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل و  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ تنش های ﻣﺤﯿﻄﯽ می شوند.

ﺑﺤﺚ ﮐﺸﺎورزی در ﻓﻀﺎ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺸـﺮ، در ﭘـﯽ آن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎم اول در اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸـﺎورزی ﺑـﺮ روی ﺳـﻄﺢ ﻣـﺎه ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد، ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺒﺎﺷـﺪ، اﻣـﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺘﺢ ﻓﻀﺎ و اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺣـﻮزه دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ، ﻻﺟﺮم ﺑﺎﯾـﺪ در ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺧـﺎرج از ﺟـﻮ زﻣـﯿﻦ ، ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎره ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧـﻮد را آﻧﺠـﺎ اداﻣﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺄﻣﯿﻦ آذوﻗﻪ ﻧﯿﺰ اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﮐﺸﺖ در ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آذوﻗﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان، ﺳﭙﺲ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ روی ﻣﺎه، اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  

ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﻗﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ی ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻗﻪ ی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ رﺷﺪی دارﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﺑﺮاﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮات، ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺮك ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﻧﻮر و رﻃﻮﺑﺖ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺳﺎل رﺷﺪ ﮐﺮده  وﺑﻪ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺸﺮات ﻣﻀﺮ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﺪﻣﺎت را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﯿﺎﻫﺎن در داﺧﻞ  ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺸﺨﺺ و وﯾﮋه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ، ﻣﺤﺮك ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺮك ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﻣﺤﺮك ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ دﻫﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺮك دﻫﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ، اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﻣﺤﺮك ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﻫﻤﺴﺎن و ﻗﺎﺑﻞ پیش بینی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ازﮔﺮاﯾﺶ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻤﺎﺗﺮوﭘﯿﺴﻢ (ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ) ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ازورود ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻤﻮم ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﯿﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ وﺑﻪ ﺳﻤﺖ آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ (ﻣﻌﺪﻧﯽ) رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﮑﻤﻮ ﺗﺮوﭘﯿﺴﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻼ درﮔﯿﺎه ﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن ﮔﯿﺎه، ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﻨﺪد. ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮوﭘﯿﺴﻢ (ﮔﺮاﯾﺶ) ﻓﺘﻮﺗﺮوﭘﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻮر و ژﺋﻮﺗﺮوﭘﯿﺴﻨﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﺎﺧﻪ و ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ؟ در واﻗﻊ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ، زﻣﯿﻦ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ و رﺷﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ دور از ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ، زﻣﯿﻦ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ رﻃﻮﺑﺖ آب ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮك رﯾﺸﻪ ی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻮﺳﻂ وزن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻧﺎﯾﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن را درﯾﮏ ﭼﺮخ و ﻓﻠﮏ در ﺣﺎل ﮔﺮدش در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﺮار داد ﺗﺎ آن را در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دارای ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ.او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 45 درﺟﻪ رﺷﺪ کردﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻫﺮ دو ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻮد. در واﻗﻊ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن رو ﮔﯿﺎﻫﺎن رﺷﺪ ﮐﺮده در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺮك ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻮر ﮔﺮاﯾﯽ، ﻧﻮر ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ در رﺷﺪ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮﻧﺪ (ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ).
اﺧﯿﺮا ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ازواژه ی زﻣﯿﻦ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﭼﻪ واﻗﻌﯽ ﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی رﺷﺪی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﯿﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻧﯿﺮو (ﻧﻮر و ﺟﺎذﺑﻪ) ﻣﺴﺌﻮل اوﻟﯿﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ در ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎ در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد رﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﮔﺬارد،اﻣﺎ در ﻏﯿﺎب ﻧﻮر ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ از ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﻀﺎی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ی ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﺗﺎزه رﺷﺪ ﮐﺮده از داﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ رﯾﺸﻪ در ﻏﯿﺎب ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ اﺳﺖ. داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮر ﮔﺮاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮد،رﺷﺪ داده اﻧﺪ.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎ دور ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﺎﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﮔﯿﺎﻫﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﺰای ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺪﻫﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدﺗﺮی برای ﻣﺜﺎل آب ﻣﻮجود در ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ (از رﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ) در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﯾﺸﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮیع تر دارﻧﺪ.  

در ﺟﺎﻧﻮران ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ 3 ﺗﺎ 6 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی 9 ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻮد. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ ازﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮر در دوره ی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎعث ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ دور ﻫﺎی ﺑﺎﻻ  ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﮐﺮم اﺳﮑﺎرﯾﺲ در دور ﻫﺎی 400000 دور ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ. اﻣﺎ در ﮔﯿﺎﻫﺎن  ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘﻠﻮﭘﻮﺋﯿﺪی و ﻏﻮل پیکر را در اﺛﺮ ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ 50000 دور ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﯾﻪ از ﮐﻮد ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. ﮐﻮد ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﻮد،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺬر ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن روش ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮی و ﭼﻐﻨﺪر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 

منابع:
1. ﻗﻨﺒﺮی،اﺣﻤﺪ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن،ﯾﺎﺳﺮ و ﺑﺎﺑﺎﺋﯿﺎن،ﯾﺎﺳﺮ، اﺛﺮ ﮐﻮدﻫﺎی داﻣﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻠﻮﻓﻪ، داﻧﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮﻏﺬاﯾﯽ در داﻧﻪ ﺟﻮ، 1392، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﮐﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﮔﯿﺎﻫﯽ اﯾﺮان، دوره دوم، 9-15.
2. ﻧﺠﺎﺗﯽ ﻣﻘﺪم،زﻫﺮا وﺑﻮزرﺟﻤﻬﺮی،ﺧﺪﯾﺠﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺸﻮری ﮐﺸﺎوری ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ،1391
 

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
  

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان - تنظیم: زینب شاه مرادی