تبیان، دستیار زندگی
۳. برای گرفتن نمونه خون از بیمار ، با استفاده از موشواره سرنگ را بردارید و سوزن آن را در بازوی بیمار فرو ببرید. سرنگ پر از خون می شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راهنمای بازی انتقال خون

۱. برای شروع کار ، روی یکی از بیماران کلیک کنید.

 راهنمای بازی انتقال خون

۲. مکان نما را روی لوله های آزمایش قرار دهید تا محتویات آن ها را از نزدیک مشاهده کنید.

 راهنمای بازی انتقال خون

۳. برای گرفتن نمونه خون از بیمار ، با استفاده از موشواره سرنگ را بردارید و سوزن آن را در بازوی بیمار فرو ببرید. سرنگ پر از خون می شود.

 راهنمای بازی انتقال خون

۴. سرنگ را به درون لوله های آزمایش فرو ببرید و در هر کدام از آن ها چند قطره خون بریزید.

 راهنمای بازی انتقال خون

۵. خون با پادتن های درون لوله ها واکنش می دهد. نتیجه واکنش به صورت لخته خون ظاهر می شود. اگر واکنشی رخ ندهد، لخته تشکیل نمی شود. مکان نما را روی لوله های آزمایش قرار دهید تا محتویات آن ها را از نزدیک مشاهده کنید . شما با بررسی محتویات لوله ها می توانید گروه خون بیمار را تعیین کنید.

 راهنمای بازی انتقال خون

۶. برای شروع دوباره ، روی "reset tubes" کلیک کنید.

 راهنمای بازی انتقال خون

۷. اگر خون در لوله A لخته شد ، شما می توانید مطمئن باشید که گویچه های قرمز بیمار بر سطح خود آنتی ژن A دارند.

 راهنمای بازی انتقال خون

۸. اگر خون در لوله B لخته شد ، گویچه های قرمز بر سطح خود آنتی ژن B دارند. اگر در لوله RH لخته تشکیل شد، گویچه های قرمز بیمار آنتی ژن RH دارند.

 راهنمای بازی انتقال خون

۹. مکان نما را روی بسته های خون قرار دهید. روی هر بسته نوع آنتی ژن موجود در هر نوع خون نوشته شده است.

 راهنمای بازی انتقال خون

۱۰. با کمک موشواره بسته های خون را جابه جا و به بیمار خون تزریق کنید. ممکن است برخی بیماران به بیش از یک بسته خون نیاز داشته باشند.

 راهنمای بازی انتقال خون

۱۱. وقتی بیمار خون مناسب خود را دریافت کرد با کلیک کردن روی "Next Patient" بیمار دیگری را فراخوانید.

 راهنمای بازی انتقال خون

ورود به بازی انتقال خون

بازگشت به صفحه اصلی