تبیان، دستیار زندگی
اداره می‌شوندآن بخش از فتوسنتز که بدون حضور نور انجام نمی شود، شامل دو سیستم نوری پی در پی است. این دو سیستم در غشای تیلاکوئید کلروپلاست قرار دارند و به کمک مولکولهای برانگیخته کلروفیل . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فسفریلاسیون اکسیداتیو

سیستم های نوری

اداره می‌شوندآن بخش از فتوسنتز که بدون حضور نور انجام نمی شود، شامل دو سیستم نوری پی در پی است. این دو سیستم در غشای تیلاکوئید کلروپلاست قرار دارند و به کمک مولکولهای برانگیخته کلروفیل . برای شروع فتوسنتز، ابتدا مولکول کلروفیل موجود در سیستم نوری دوم توسط نور خورشید تحریک می‌شود و مقداری انرژی آزاد می‌کند. این انرژی مولکول آب را می‌شکند و نیم مول اکسیژن و+2H آزاد می‌کند. در این فرآیند دو الکترون از مولکول آب گرفته می‌شود. این الکترونها توسط نور به حالت برانگیخته می‌رسند. وقتی الکترونها می‌خواهند به حالت پایه خود برگردند، مجبور می‌شوند از یکفسفریلاسیون اکسیداتیو عبور کنند. در طی همین فرآیند است که یک مولکول ATP ساخته می‌شود. هنگامی که الکترون‌ها می‌خواهند به حالت پایه خود باز گردند، سیستم نوری اول دوباره آنها را تحریک می‌کند. این کار باعث می‌شود که سطح انرژی الکترون بازهم بالاتر برود. الکترونهای برانگیخته برای تولید+NADP و+H به کار می‌روند. پس از آن مولکول NADPH که دارای انرژی بسیار زیادی است، وارد چرخه کالوین می‌شود تا سیکل تثبیت کربن انجام گردد.

اگر دوست دارید یک مدلسازی در این باره ببینیداینجا کلیک کنید.

 

نویسنده:

صادق بهداد