تبیان، دستیار زندگی
پروتئینها انجام وظایف مختلفی در سلول را بر عهده دارند. بعضی از آنها باعث استحکام ساختار سلول می‌شوند و برخی دیگر آنزیمهایی هستند که سرعت واکنش های مختلف را کنترل می‌کنند. شما در بخش های دیگر، با نقشهای پروتئینها در متابولیسم و سایر فرآیندهای سلولی آشنا ..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سنتز پروتئین

پروتئینها انجام وظایف مختلفی در سلول را بر عهده دارند. بعضی از آنها باعث استحکام ساختار سلول می‌شوند و برخی دیگر آنزیمهایی هستند که سرعت واکنش های مختلف را کنترل می‌کنند. شما در بخش های دیگر، با نقشهای پروتئینها در متابولیسم و سایر فرآیندهای سلولی آشنا شده اید، اما پروتئینها چگونه ساخته می‌شوند؟ سلولها طوری تکامل یافته اند که می‌توانند پروتئینهای مختلفی سنتز کنند. آنها پروتئینهای مورد نیاز برای تولید مثل خود را تولید می‌کنند. علاوه بر آن، همواره مقداری پروتئین به طور ثابت ساخته می‌شود که جایگزین مولکولهای تخریب شده گردد. برای ساخته شدن این پروتئینها روند بسیار منظمی وجود دارد. ابتدا یک mRNA با رونویسی از DNA به دست می‌آید. سپس این mRNA به عنوان دستور ساخت زنجیرهای اسید آمینه استفاده میشود. سپس این زنجیر چین می‌خورد و مولکولهای پروتئین حاصل می‌شود.

سنتز پروتئین

با خواندن مطالب زیر، اطلاعات خود را در مورد این دو مرحله تکمیل کنید:

گام اول: تهیه دستور ساخت از DNA

گام دوم: ترجمه RNA