تبیان، دستیار زندگی
اگر دوست داشته باشید میتوانید مقایسه این دو تقسیم را در اینجا ببینید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میتوز و میوز

مرحلهمیوزمیتوز
اینترفاز- با یک سلول دیپلوئید آغاز می‌شود. - چهار کروموزوم بهم متصل می‌شوند و دو دسته چهارتایی را تشکیل می‌دهند.- با یک دیپلوئید شروع می‌شود.
پروفاز- کروموزوم های موجود در دسته های چهارتایی به هم نزدیک می‌شوند تا امکان تبادل ماده ژنتیکی فراهم شود.- چهار کروماتید در کنار هم قرار می‌گیرند و دو کروموزوم را تشکیل می‌دهند که از محلی به نام " سنترومر " بهم متصلند.
متافاز- دسته های چهارتایی در یک ردیف در وسط سلول مرتب می‌شوند.- دو کروموزوم در وسط سلول قرار می‌گیرند.
آنافاز- دو دسته چهارتایی از هم جدا شده و چهار کروزموزم به وجود می‌آید که به طرف قطبین سلول حرکت می‌کنند.- دو کروموزوم به چهار کروماتید تقسیم می‌شوند و کروماتیدها به سمت دو قطب سلول می‌روند.
تلوفاز- دو دسته کروموزوم توسط غشای هسته احاطه می‌شوند.- دو دسته کروماتید توسط غشای هسته احاطه می‌شود.
سیتوکینسیس- دو سلول با دو دسته کروموزوم در هر سلول به وجود می‌آید. - رونویسی از DNA انجام نمی شود؛ اما غشای هسته سلولها ازبین می‌رود و دوک تقسیم نیز تشکیل می‌شود.- دو سلول با دو دسته کروماتید در هر کدام، تشکیل می‌شود. - میتوز پایان می‌یابد.
پروفاز دوم- چهار کروماتید هر سلول بهم متصل شده، دو کروموزوم به وجود می‌آورند.
متافاز دوم- دو کروموزوم در وسط سلول قرار می‌گیرد.
آنافاز دوم- دو کروموزوم شکافته می‌شوند و کروماتیدهای آنها به سوی دو قطب مخالف سلول حرکت می‌کنند.
تلوفاز دوم- غشای هسته در دو قطب تشکیل می‌شود و دو هسته تشکیل می‌شود.
سیتوکینسیس- سلولها از هم جدا می‌شوند و چهار هاپلوئید باقی می‌ماند. - میوز پایان می‌یابد.

اگر دوست داشته باشید میتوانید مقایسه این دو تقسیم را در اینجا ببینید.