• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:26
  • تاريخ :

میتوز و میوز

 

مرحله میوز میتوز
اینترفاز - با یک سلول دیپلوئید آغاز می‌شود. - چهار کروموزوم بهم متصل می‌شوند و دو دسته چهارتایی را تشکیل می‌دهند. - با یک دیپلوئید شروع می‌شود.
پروفاز - کروموزوم های موجود در دسته های چهارتایی به هم نزدیک می‌شوند تا امکان تبادل ماده ژنتیکی فراهم شود. - چهار کروماتید در کنار هم قرار می‌گیرند و دو کروموزوم را تشکیل می‌دهند که از محلی به نام " سنترومر " بهم متصلند.
متافاز - دسته های چهارتایی در یک ردیف در وسط سلول مرتب می‌شوند. - دو کروموزوم در وسط سلول قرار می‌گیرند.
آنافاز - دو دسته چهارتایی از هم جدا شده و چهار کروزموزم به وجود می‌آید که به طرف قطبین سلول حرکت می‌کنند. - دو کروموزوم به چهار کروماتید تقسیم می‌شوند و کروماتیدها به سمت دو قطب سلول می‌روند.
تلوفاز - دو دسته کروموزوم توسط غشای هسته احاطه می‌شوند. - دو دسته کروماتید توسط غشای هسته احاطه می‌شود.
سیتوکینسیس - دو سلول با دو دسته کروموزوم در هر سلول به وجود می‌آید. - رونویسی از DNA انجام نمی شود؛ اما غشای هسته سلولها ازبین می‌رود و دوک تقسیم نیز تشکیل می‌شود. - دو سلول با دو دسته کروماتید در هر کدام، تشکیل می‌شود. - میتوز پایان می‌یابد.
پروفاز دوم - چهار کروماتید هر سلول بهم متصل شده، دو کروموزوم به وجود می‌آورند.
متافاز دوم - دو کروموزوم در وسط سلول قرار می‌گیرد.
آنافاز دوم - دو کروموزوم شکافته می‌شوند و کروماتیدهای آنها به سوی دو قطب مخالف سلول حرکت می‌کنند.
تلوفاز دوم - غشای هسته در دو قطب تشکیل می‌شود و دو هسته تشکیل می‌شود.
سیتوکینسیس - سلولها از هم جدا می‌شوند و چهار هاپلوئید باقی می‌ماند. - میوز پایان می‌یابد.

اگر دوست داشته باشید میتوانید مقایسه این دو تقسیم را در اینجا ببینید.

 

UserName