تبیان، دستیار زندگی

ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دستاورد تقدیری دوره دوم دبیرستان ﻓﺮﻫﻨﮓ6 در بخش سمینار

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ روی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 161  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های تقدیری، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های تقدیری علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دستاورد تقدیری دوره دوم دبیرستان ﻓﺮﻫﻨﮓ6 در بخش سمینار
مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع: ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
نام مدرسه: دبیرستان ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ 6
نام استاد: خانم اﻧﺼﺎری
دانش آموزان: ﺳﺤﺮ ﺑﺎﺑﺎ زاده، روﻣﯿﻨﺎ ﭘﯿﺮی

چکیده:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ روی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﻫﻤﻪ ی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارد و در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻠﺎش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، روﺣﯽ و رواﻧﯽ دارد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.   

مقدمه:
اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻟﺎﯾﻨﻔﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ورود آن ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت رخ داده اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ در ﻫﺮ ﺳﻦ و ﻧﮋاد و ﮐﺸﻮری ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺟﻮاﻣﻊ رواج ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻋﺼﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﻣﺎﻫﻮاره، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻣﻮارد ﻓﻮق ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ وارد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺷﺪه و راه ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ.

طرح ﻣﺴﺌﻠﻪ:
داﺷﺘﻢ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ در ﮔﻮﺷﻪ ای از اﺗﻮﺑﻮس اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻠﻮﻏﻤﺎن را ﻧﮕﺎه می کردم. ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﭘﺮ از ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻫﺮ 10 ﻧﻔﺮ آدم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 5 ﻧﻔﺮﺷﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و واﻗﻌﺎ در آن دﻫﮑﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ! ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻮدن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم در آن وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﺎ ﺑﺮای ﺳﻮزن اﻧﺪاﺧﺘﻨﻢ ﻧﺒﻮد، درﺳﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﯿﺮه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺳﻤﻢ را از ﺻﺪاﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ و آن ﺳﻤﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم. دوﺳﺘﻢ روﻣﯿﻨﺎ در ﺣﺎل ﺻﺪاﮐﺮدن ﻣﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﻢ و ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺪﯾﻢ. ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ: ﺣﻮاﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺻﺪا زدن ﺑﻠﺎﺧﺮه ﺻﺪاﯾﻢ را ﺷﻨﯿﺪی؟!! ﮔﻔﺘﻢ: واﻗﻌﺎ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮدم ﮐﻪ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﮔﻮﺷﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ، واﻗﻌﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺬاﺑﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻢ آن را رﻫﺎ نمی کنند.
دوﺳﺘﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ: واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯽ! ﻣﮕﺮ می شود ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ﺧﻮد ﺗﻮ می توانی ﺑﯿﺨﯿﺎل ﻋﮑﺲ ﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﺖ ﺑﺸﻮی؟!! ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ از ﺑﺎزی ﮐﻠﺶ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯽ؟!  ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ:ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ و واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮد. ﺧﻮب ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻦ، ﻣﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع می تواند ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ:
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮآوری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و در ﮐﻨﺎر دﺳﺖ آوردﻫﺎی اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و در ﭘﺸﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ و آرام ﺧﻮد، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺸﺮ ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ. ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن، آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻊ از اﺗﻠﺎف اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد:
1) دﻟﺎﯾﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
2) ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روی ﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ها
3) ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد

اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ: ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﯿﺎد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد آن          

 اﻫﺪاف ﺑﻌﺪی: 
اﻟﻒ) ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ب) ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻤﺎﯾﻠﺎت ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
پ) ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﭘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ت) ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن

ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ:
1) ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﺎﻋﺎت روزاﻧﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﺮف ﮔﺮدش و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯽ ﺷﻮد.  
2) ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﻬﻢ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن.
3) ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﻬﻢ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ، ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻋﻠﻤﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﯿﺶ از ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
4) ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻘﻠﯿﺪ از دوﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢ و ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ و ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪن از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزی اﺳﺖ 
5) ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﻨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ:
روش ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روش اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ داده ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺳﻪ اﺑﺰار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻋﻠﺎﻗﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﻧﺪ. واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دوﺳﺘﯽ، ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك، ﺗﺒﺎدل ﻣﺎﻟﯽ، ﻋﻠﺎﻗﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮك، داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ و… ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺧﺎص از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ.    

اﺻﻄﻠﺎح ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﯽ ای ﺑﺎرﻧﺰ در ﺳﺎل 1954 ﻃﺮح ﮐﺮد و از آن ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺪل ﮔﺸﺖ. در ﺗﺌﻮری ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻨﺘﯽ، ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻧﻬﺎد ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاﺷﺘﻦ ارزش ﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ. ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﻧﻮاع رواﺑﻂ ﻫﻢ ﭼﻮن دوﺳﺘﯽ ﻫﺎ و رواﺑﻂ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺠﺎزی آﻧﻠﺎﯾﻦ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ واﺳﻂ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی و ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ  ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻠﺎﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎ، اﻓﮑﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﻫﻢ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی مبتنی ﺑﺮ وب اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد، ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺗﺼﺎﻟﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺖ و اﯾﻤﯿﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاری را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺤﻞ ﮔﺮد ﻫﻤﺎﯾﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮز، زﺑﺎن، ﺟﻨﺲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻠﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﮐﺎرﺑﺮ، اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﻠﺎﯾﻖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ اﻃﻠﺎﻋﺎﺗﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ و ﭼﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ  ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی رد و ﺑﺮﺧﯽ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی از روز را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻨﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی را در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزش ﻫﺎی ﻣﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.    

منابع:
·  ﭘﺮﺗﺎل ﺟﺎﻣﻊ اﯾﺮان ﻧﺎز، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی http://www.irannaz.com/history-social
network.html
·  ﻣﻌﻤﺎر، ﺛﺮﯾﺎ و ﻫﻤﮑﺎران، 1391، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
·  https://journals.ut.ac.ir/article_36574.html


برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.


بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان -  تنظیم: زینب شاه مرادی