تبیان، دستیار زندگی
با اینکه مولکول آب، ترکیب شیمیایی ساده ای دارد، ویژگی های آن باعث شده که اثر زیادی در زندگی جانداران داشته باشد. مولکول آب قطبی است، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آب

آب

اگر آب نبود، زندگی روی زمین به وجود نمی آمد. مولکول آب از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن تشکیل شده است. شکل مولکول آب تقریبا شبیه سر میکی موس است.

آب

با اینکه مولکول آب، ترکیب شیمیایی ساده ای دارد، ویژگی های آن باعث شده که اثر زیادی در زندگی جانداران داشته باشد. مولکول آب قطبی است، یعنی یک سر آن بار مثبت و طرف دیگر آن بار منفی دارد. همان طور که در شکل می‌بینید، اتم های هیدروژن بار مثبت و مولکول آب بار منفی دارد. وقتی چند مولکول آب در کنار هم قرار بگیرند، سر منفی یکی در کنار سر مثبت دیگری قرار می‌گیرد و این مولکول‌ها با پیوند هیدروژنی در کنار هم قرار می‌گیرند. قطبیت مولکول آب، باعث می‌شود که سایر مولکول های در تماس با آن دو رفتار داشته باشند. دسته ای از آنها آب دوست هستند، یعنی به راحتی جذب مولکولهای آب می‌شوند. دسته ای دیگر آب گریز هستند و در آب حل نمی شوند. پس بعضی از مولکولها در آب حل می‌شوند ولی باقی آنها نمی توانند وارد سلول نشوند، اما وقتی مولکولهای آب گریز در یک محلول آبی قرار گیرند، دور هم جمع می‌شوند.اسمز ویژگی دیگر آب اینست که انتقال مولکولها از طریق اسمز را آسان تر می‌کند. یک سلول برای زنده ماندن باید مواد غذایی را از محیط اطراف بگیرد و مواد زائد را از درون خود خارج کند. پس انتقال مواد نقش مهمی در زندگی سلولی دارد.

آب

وقتی دو محلول آبی که بین آنها یک غشای تراوا (غشایی که مواد می‌توانند از آن تراوش کنند.) قرار دارد، دارای غلظتهای متفاوتی باشند، آب از محیط رقیق تر به محیط غلیظ تر می‌رود. این فرآیند، غلظت دو ناحیه را به هم نزدیک می‌کند. در حین این فرآیند ممکن است حجم سلول هم تغییر کند. با مدلساری زیر میتوانید خودتان این کار را تجربه کنید.

آب گریزی مولکولها می‌تواند آنها را در کنار هم نگهدارد. وقتی دو یا چند گروه آب گریز در محاصره مولکولهای آب باشند، نیروی دامنه بین آنها و آب و نیروی جاذبه بین آنها باعث می‌شود که این مولکولها در کنار هم جمع شوند و مانند یک بسته در کنار هم قرار گیرند. به شکل زیر نگاه کنید. شش ضلعی های قرمز مولکولهای آب گریز هستند و دایره های آبی، مولکولهای آب را نشان می‌دهند.

آب