تبیان، دستیار زندگی

مجازات نگهداری و پرورش کبوتر در پشت‌بام منزل مسکونی بدون پروانه مخصوص

قضاوت آنلاین: اگر متهم بدون مجوز قانونی با زدن ایرانیت در پشت بام منزل مسکونی اقدام به نگهداری کبوتر نماید، این عمل منطبق با تبصره ۲ ماده واحد قانون تشدید مجازات کبوترپرانی ۱۳۵۱ با اصلاحیه و الحاق بعدی بوده و قابل مجازات است. اگر کبوترپرانی نیز بکند، با فرض وجود دلایل مثبت آن، عمل می تواند مصداقی از ایجاد مزاحمت و اخلال در نظم عمومی باشد. صرف ایجاد قهوه خانه در حیاط مسقف منزل مسکونی، بدون مجوز قانونی، جرم نبوده بلکه عمل غیرمجازی است که باید از سوی شهرداری با آن برخورد قانونی شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
مجازات نگهداری و پرورش کبوتر
شماره دادنامه: ۱۲۴۳
تاریخ صدور: ۱۱/۱۰/۹۱
مرجع صدور: شعبه ۱۱۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ق.، ۶۱ ساله، شغل آزاد، متأهل، دارای سابقه کیفری و آزاد با کفالت، دایر بر ایجاد مزاحمت و سلب آسایش و کبوترپرانی حسب شکایت آقای الف.ح.، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای تهران و شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اقرار متهم در خصوص کبوترپرانی و دفاعیات بلاوجه وی پیرامون ایجاد مزاحمت و سلب آسایش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، وقوع بزه را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۴۷ و ۶۹۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوترپرانی و رعایت ماده ۲۲ قانون مذکور به‌لحاظ کهولت سن، حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری بابت ایجاد مزاحمت و سلب آسایش و بابت بزه کبـوترپرانی به تحمل یک سال حبس تعزیری که حبس وی را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیالاشکی
شماره رای: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۱۶
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
مرجع صدور: شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص اعتراض آقای م.م. فرزند ق. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۴۳ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۲۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهامات ۱ـ ایجاد مزاحمت و سلب آسایش (موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی) ۲ـ کبوترپرانی محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و مضافاً اظهارات شاکی که متهم در منزل مسکونی خود در حیاط سقف ایجاد کرده و قهوه‌خانه غیر‌قانونی ساخته است، این موضوع و ایجاد قهوه‌خانه غیرقانونی از مصادیق ماده ۶۱۸ مرقوم نیست و ایجاد قهوه‌خانه غیرقانونی از مواردی است که باید شهرداری با آن برخورد قانونی نماید، لذا انتساب بزه مزاحمت و سلب آسایش محرز نیست. دادگاه با قبول اعتراض مستنداً به بند یک ماده ‌۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت با نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت آقای م.م. از اتهام مزاحمت و سلب آسایش عمومی صادر می‌نماید، لیکن در خصوص اتهام دوم با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه متهم در پشت‌بام با زدن ایرانیت تعدادی کبوتر نگهداری می‌کند و این موضوع مورد تأیید متهم نیز می‌باشد و کبوترپرانی مورد انکار است، اتهام با تبصره ۲ ماده واحد قانون تشدید مجازات کبوترپرانی ۱۳۵۱ مطابقت دارد و حداکثر مجازات در تبصره مذکور شش ماه حبس می‌باشد که دادگاه با استناد به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۲ مرقوم با اصلاح ماده قانون و اصلاح حبس از یک سال به شش ماه و تبدیل آن با اصلاح از پنج میلیون ریال به سه میلیون ریال جزای نقدی، نهایتاً با رد اعتراض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات صورت گرفته تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

منبع :قوه قضایی آنلاین
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .