تبیان، دستیار زندگی
برای انجام این آزمایش روی گزینه File کلیک کرده و پس از انتخاب Load Homework بر روی Acids and Bases و سپس روی Method of successive dilutions کلیک کنید. ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ph
برای انجام این acids آزمایش روی گزینه File کلیک کرده و پس از انتخاب Load Homework بر روی Acids and Bases و سپس روی Method of successive dilutions کلیک کنید. می‌دانیم که PH آب خنثی 7 است ، اسیدها PH کمتر از 7 دارند و PH بازها بین 7 و 14 قرار دارد. اما اکثر ما درک صحیحی از رابطه PH و غلظت یون+H نداریم. با انجام این آزمایش می‌توانید درک بهتری از رابطه PH و غلظت یون هیدرونیوم پیدا کنید. PH مقیاسی لگاریتمی برای بیان غلظت یون هیدرونیوم در محلولهای آبی است:

PH= -log [H3o+] => [H3o+]= 10-PH=1/10PH

ما در این آزمایش از روش رقیق سازی متوالی استفاده می‌کنیم. این روش یکی از رایج ترین روش های تولید محلولهایی با غلظت های مختلف از یک محلول مادر است. پنج بالن بردارید و در آنها مقدار مساوی ( کمتر از نیمه ) آب بریزید. سپس به همان اندازه از محلول 1MHCL بردارید و در ظرف اول بریزید. غلظت یون[+H3o] نصف می‌شود و به 0.500M می‌رشد. حالا از این محلول به همان اندازه بردارید و در ظرف سوم بریزید. این بار غلظت به2(2/1) محلول اولیه می‌رسد و برابر 0.250M می‌شود. در رقیق سازی سوم3(2/1) برابر غلظت اولیه می‌شود و در رقیق سازی چهارم4(2/1) مولاریته محلول اولیه را خواهد داشت. به این ترتیب:

[H3o+] = 2-n = 1/2n

که در آن n تعداد رقیق سازی های متوالی است. فکر می‌کنید اگر حجم محلولها را مقدار دیگری انتخاب می‌کردید، تفاوتی در این روند ایجاد می‌شود؟ حال که با این روش آشنا شدید به سراغ آزمایش اصلی خود می‌رویم. هفت محلول مختلف از طریق رقیق سازی متوالی ایجاد کنید به طوری که PH آنها به ترتیب 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 باشد. فکر می‌کنید نسبت حجمی مورد استفاده تان باید چقدر باشد؟ جدولی تهیه کنیدکه شامل سه ستون باشد. ستون اول، تعداد رقیق سازی ، ستون دوم ، غلظت محلول و ستون سوم نشان دهنده PH محلول است. سعی کنید یک رابطه جبری بین ضریب رقیق سازی و PH پیدا کنید به طوری که PH را بر حسب تعداد دفعات رقیق سازی (n) نشان دهد. حال می‌خواهیم با استفاده از اعداد درون جدول چند نمودار رسم کنیم. در نمودار اول [+H3o] را در محدوده ph تا ph بر حسب PH ، از 3 تا 1 رسم کنید. در نمودار دوم [+H3o] بین ph و ph و PH از 3 تا 5 تغییر می‌کند. و در نمودار سوم [+H3o] در دوده ph و PH در بازه 7-5 قرار می‌گیرد. نمودار‌ها را در کنار هم قرار دهید و با هم مقایسه کنید. آیا تفاوتی بین آنها مشاهده می‌کنید؟ بعد از این مرحله سعی کنید تا هر سه نمودار را با هم در یک برگه کاغذ رسم کنید. آیا می‌توانید با رقیق سازی مجدد محلولی که PH آن 8 باشد ، بسازید؟

صفحه اصلی