تبیان، دستیار زندگی
رای اجرای این آزمایش روی گزینه File کلیک کرده و سپس... Load Homework را انتخاب نمایید. بعد بر روی Thermochemistry و پس از آن روی Freeze کلیک کنید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ضد یخ

برای اجرای این آزمایش روی گزینه File کلیک کرده و سپس... Load Homework را انتخاب نمایید. بعد بر روی Thermochemistry و پس از آن روی Freeze کلیک کنید.

برای اجرای این آزمایش از منوی file گزینه load home work را انتخاب کرده و از لیست نمایش داده شده بر روی thermochemistry و سپس freeze کلیک کنید.

شما یک شیمیست هستید که در آزمایشگاه یک کمپانی کار می‌کنید. کمپانی شما در جستجوی راهی برای تولید یک ضد یخ جدید است. معمولاً در ضد یخ‌ها از محلول اتیلن گلیکول (Ethylene Glycol) استفاده می‌شود. ضد یخ ماده ای است که ظرفیت گرمایی بالایی دارد. هنگامی که ضد یخ را به آب درون رادیاتور ماشین اضافه می‌کنند، ظرفیت گرمایی مخلوط بالا می‌رود. بنابراین، از دست دادن ( یا به دست آوردن) انرژی گرمایی، تغییرات دمایی کمتری را نسبت به قبل ایجاد می‌کند.

هنگامی که ضد یخ به آّب درون رادیاتور ماشین اضافه شود، ظرفیت گرمایی مخلوط بالا می رود.

یکی از همکاران شما محلول جدیدی به نام محلول (Compoud Y Solution) ساخته است و ادعا می‌کند که ظرفیت گرمایی آن از اتیلن گلیکول بیشتر است.

الف- ظرفیت گرمایی محلول Y را با ظرفیت گرمایی اتیلن گلیکول (2.200J/g.ºC ) مقایسه کنید. ( چگالی محلول 2/78g/ml ،Y و ظرفیت گرمایی آب 4.184J/g.ºC است.)

در این آزمایش باید فرض کنید گرمایی که گرمای مبادله شده با محیط صفر است.

پس لازم است ظروف خود را عایق بندی نمایید. بر روی ظرف right-click کنید و در بخش Thermal Properties گزینه Insulated From surroundings را انتخاب نمایید.

صفحه اصلی