تبیان، دستیار زندگی

ﺑﺎب ﮐﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، دستاورد تقدیری دبستان خدیجه کبری در بخش غرفه

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 161  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های تقدیری، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های تقدیری علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
ﺑﺎب ﮐﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، دستاورد تقدیری دبستان خدیجه کبری در بخش غرفه
مقطع: دبستان
موضوع: ﺑﺎب ﮐﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
نام مدرسه: دبستان خدیجه کبری
نام استاد: خانم معصومی
دانش آموزان: ﺻﺒﺎ ﺟﻤﺎﻟﯽ، ملیکا ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ، ﺷﯿﺪا اﻟﻬﯽ دوﺳﺖ

مقدمه:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺻﻨﻌﺖ راه ﺳﺎزی و ﮐﺸﺎورزی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﺎر ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺪﻧﻪ و ﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ. ﮐﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﻠﯽ ﮐﻪ روی ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎك را ﺷﺨﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟

روش کار:
اﺑﺘﺪا ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻔﻠﻮن ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ، درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ. ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﻠﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﻧﺪازه و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺳﯽ زﯾﺮ و رو را ﺑﺮش زده و ﺑﺮای ﺑﺮش زدن ﺷﺎﺳﯽ ﻫﺎ از ﺗﯿﻎ ﭘﮑﺴﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ. ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دو ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ از ﻣﯿﻠﻪ ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارتفاع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.

تحقیق زمینه ای:
ﺑﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزوی ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎﮐﺖ و ﮐﺎﺑﯿﻦ ﮔﺮدان در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و زﻧﺠﯿﺮ و ﯾﺎ ﭼﺮخ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ ی ﺑﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر اﺳﺖ. ﺑﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ی ﺑﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ. از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﭼﮑﺶ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻧﺼﺐ ﭼﮑﺶ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻧﻨﭙﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺠﺎی ﺑﺎﮐﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه، اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺪرن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﮔﻮد ﺑﺮداری درﺧﺎك و ﺑﺎرﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺎ ﺗﺮﯾﻠﯽ و ﯾﺎ ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ به کار می رود. اﻧﻮاع ﭘﺮ ﻗﺪرت آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﻮد ﺑﺮداری در ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺧﺎک ها ﺑﺠﺰ ﺻﺨﺮه سنگ ها ﺑﺪون ﺗﺨﺮﯾﺐ اوﻟﯿﻪ می باشد. ﺑﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ : اراﺑﻪ – ﻗﺴﻤﺖ اﺗﺎﻗﮏ ﮔﺮدان روی اراﺑﻪ و ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺟﻠﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ (ﺑﺎزو)

منابع:
· ﮐﺘﺎب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﮔﻠﺪﺳﺖ
· www.datsa.ir
· www.sanat.ir


برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
  

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان -  تنظیم: زینب شاه مرادی