تبیان، دستیار زندگی

ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ پستونک کودک، دستاورد برتر دوره اول پژوهشسرای حسابی در بخش سمینار

در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ ﭼﻨﺪ ﮐﻮدك ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 126 گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  
ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ پستونک کودک، دستاورد برتر دوره اول پژوهشسرای حسابی در بخش سمینار
مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ وﺳﺎﯾﻞ دﻫﺎﻧﯽ ﮐﻮدك و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ
نام مدرسه: پژوهش سرای دکتر حسابی
نام استاد: خاﻧﻢ الهه ﻧﺠﻔﯿﺎن
دانش آموزان: رﺿﻮاﻧﻪ ﻃﯿﺒﯽ ﻧﯿﺎ، ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﺮاﺗﯽ

چکیده:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﻣﺮوزی، دادن ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ، ﺷﯿﺸﻪ ﺷﯿﺮ ﻫﺎ (وﺳﺎﯾﻞ دﻫﺎﻧﯽ ﮐﻮدك) ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮ روی ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ ﯾﺎ ﺳﺮﺷﯿﺸﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن اﻓﺘﺎدن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺎن آﻟﻮده، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ آن را ﺑﺎ آب ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﻟﻮازم ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آب و ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮف ﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ ﭼﻨﺪ ﮐﻮدك ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻫﺎی ﻣﮏ ﮐﺎﻧﺘﯽ آﮔﺎر، ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ اﮔﺎر و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل ﺳﺎﻟﺖ اﮔﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﻮاع ﺑﺎﮐﺘﺮی ها، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ. ﺗﻤﺎم ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ ﻫﺎ و ﺳﺮﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺘﻤﯽ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر ﺑﻪ روش ﺣﻤﺎم ﺑﺨﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻋﺼﺎره ی ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد وﻟﯽ ﮔﻞ ﺧﺘﻤﯽ ﺑﻪ اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ و اﺳﺘﻔﯿﻠﻮ ﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد. وﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﻏﻠﺒﻪ ﻧﮑﺮد. ﺗﺮکیب اﯾﻦ دو ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و آن ها را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ.

مقدمه:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ ﮐﻮدﮐﺎن آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ آن را ﺑﺎ آب و ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎك ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه از روی ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ ﺑﺎ آب ﭘﺎك ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ روی آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ و ﺳﺮﺷﯿﺸﻪ  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮدك از ﺟﻤﻠﻪ آﻓﺖ دﻫﺎن و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ و ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺳﺮ ﺷﯿﺸﻪ و ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺮوزه ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﺮ روی ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺴﺒﻨﺎﮐﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ زﯾﺴﺘﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ دﻫﺎن ﮐﻮدك ﺧﻄﺮات ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ و دﻫﺎﻧﯽ و ﻣﺸﮑﻼت روده ای را در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا ی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮروی ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ ﮐﻮدك اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ، ﺳﻨﺪرم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ،  آﻟﺮژی، آﺳﻢ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﯾﻦ ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ ﻫﺎ ﭘﺮ از ﭘﺮز ﻫﺎی رﯾﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ از آب و ﻏﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎی ﻗﺎرچ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدك ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ و ﺳﺮﺷﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﻣﯽ اﻧﺪازد، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻣﺤﻠﻮل آب و ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪ در ﻫﻮای ﺧﺸﮏ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻞ و ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر دور اﻧﺪاﺧﺖ زﯾﺮا در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻻﯾﻪ زﯾﺴﺘﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ. 

در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﮔﯿﺎه ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻞ ﺧﺘﻤﯽ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
ﻣﺎ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﻮﻧﮏ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آب و ﻣﺎﯾﻊ  ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺷﺴﺘﯿﻢ ﻫﻢ دارای ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﺜﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی اﺷﺮﺷﯿﺎ ﮐﻠﯽ و اﺳﺘﻔﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﻬﺎل و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻠﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻮزاد ﭼﯿﺰی ﺑﺪ ﺗﺮ از اﺳﻬﺎل و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﭘﺎی در ﺑﯿﺎورد و ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ. در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره 50 درﺻﺪ ﮔﻞ ﺧﺘﻤﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ داده وﻟﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر در دو ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﯿﺪ وار ﮐﻨﻨﺪه ای ﻧﺪاد وﻟﯽ ﻋﺼﺎره ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﯾﻦ دو ﮔﯿﺎه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ. اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ، ﮐﻤﮑﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ. 
ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ پستونک کودک، دستاورد برتر دوره اول پژوهشسرای حسابی در بخش سمینار
برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان-  تنظیم: نسرین صادقی