تبیان، دستیار زندگی

ساخت خمیر دندان طبیعی، دستاورد برتر دوره اول دبیرستان صبا در بخش سمینار

به دلیل اهمیت دندان ها در ﺳﻼﻣت و زﯾﺑﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن بهتر اﺳت از خمیر دﻧدان طبیعی استفاده کنیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 126  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات358005 به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  
ساخت خمیر دندان طبیعی، دستاورد برتر دوره اول دبیرستان صبا در بخش سمینار

مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: ساخت خمیر دندان طبیعی
نام مدرسه: دبیرستان دخترانه ی ﺻﺑﺎ
نام استاد: ﺧﺎﻧم آذﯾن
دانش آموزان: مژده ﻣرزﺑﺎن، مهدیه ﺳﺎدات ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎﻣﯽ

چکیده:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر بسیاری از ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺗرﺟﯾﺢ می دهند به دﻟﯾل ﺿرر ﻣواد سنتتیک از ﻣواد طبیعی و ارﮔﺎنیک استفاده کنند.
به دلیل اهمیت دندان ها در ﺳﻼﻣت و زﯾﺑﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن بهتر اﺳت از خمیر دﻧدان طبیعی استفاده کنیم. هدف ﻣﺎ ﺳﺎﺧت ﺧﻣﯾر دﻧدان طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐف درﯾﺎ و ذﻏﺎل اﺳت و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑه ﻓرﻣوﻻﺳﯾون ﻣﻧﺎﺳب، ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﻣواد سنتتیک ﺑﺎ ﺗرﮐﯾﺑﺎت طﺑﯾﻌﯽ ﮐه ﺑﺎ دﻧدان و ﻣﺣﯾط دھﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺗر ﺑﺎﺷد. ﻣﺎ ﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش های ﻣﺗﻌدد ﺑه اﯾن ﻓرﻣوﻻﺳﯾون دﺳت یابیم. ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش اﯾن ﺧﻣﯾر دﻧدان ﺑر روی دﻧدان ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐه اﯾن ﺧﻣﯾر دﻧدان ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺳﻔﯾد ﮐﻧﻧدﮔﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.

مقدمه:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﺑه دﻟﯾل ﺿرر ﻣواد سنتتیک  از ﻣواد طﺑﯾﻌﯽ و ارﮔﺎﻧﯾﮏ  اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
ﺑه دﻟﯾل اهمیت دﻧدان ھﺎ در ﺳﻼﻣت و زﯾﺑﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن بهتر اﺳت از ﺧﻣﯾر دﻧدان طبیعی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.

بیان ﻣﺳﺋﻠه:
ﺳﺎﺧت ﺧﻣﯾر دﻧدان ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد طﺑﯾﻌﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺣﯾط دهان و دﻧدان.

هدف طرح:
ﻣواد سنتتیک ﻣوﺟود در خمیردﻧدان های ﻣوﺟود در ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﻣواد طبیعی ﺟﺎﯾﮕزﯾن کنیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق :
در ﺑﯾش ﺗر ﺧﻣﯾر دﻧدان ها از ﺳﺎﺧﺎرﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐه ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺳرطﺎن زا اﺳت. اﻣﺎ در اﯾن ﺧﻣﯾر دﻧدان ﺑه ﺟﺎی ﺳﺎﺧﺎرﯾن از ﺷﯾرﯾن ﮐﻧﻧده ای ﮔﯾﺎھﯽ ﺑه ﻧﺎم اﺳﺗوﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﯾم. همچنین ﺳﻣﺎق را ﺑرای ﺗﻘوﯾت لثه وﺧﺎﺻﯾت ﺿد ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﻟﯽ آن ﺑه ﺧﻣﯾر دﻧدان اﺿﺎﻓﮫ ﮐردﯾم. در اﯾن ﺧﻣﯾر دﻧدان کف درﯾﺎ وﺟود دارد ﮐه ﺑه ﺳﺑب کلسیم ﺑﺎﻻ و ﻗدرت ﺳﺎﯾﻧدﮔﯽ اش ﺧﺎﺻﯾت ﺳﻔﯾدﮐﻧﻧدﮔﯽ ﺑﺳزاﯾﯽ دارد.

سواﻻت تحقیق:
ﺑرای ﺳﺎﺧت ﺧﻣﯾر دﻧدان ﻣﻧﺎﺳب ﭼه ﻓرﻣوﻻﺳﯾوﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐف درﯾﺎ، زﻏﺎل و ﺳﻣﺎق بهتر اﺳت؟

پیشینه تحقیق:
در ﮔذﺷﺗه از ﮐف درﯾﺎ ﺑرای ﺳﻔﯾد ﮐردن دﻧدان ها اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷده اﺳت. اﯾن ﻣﺎده ﺑه ﻋﻠت وﺟود ﻣﻘﺎدﯾر ﺑﺎﻻی ﮐﻠﺳﯾم ﮐرﺑﻧﺎت، ﺑرای اﺳﺗﺣﮑﺎم و ﺳﻔﯾدی دﻧدان ھﺎ ﻣﻔﯾد اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن دارای ﺧﺎﺻﯾت ﺳﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز در ﺳﺎﺧت ﺧﻣﯾر دﻧدان اﺳت.

ﮔﯾﺎه Rhus coriaria ﯾﺎ ﺳﻣﺎق ﺳرﺷﺎر از ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺗﺎﻧﻧﯽ اﺳت ﮐه دارای ﺧﺎﺻﯾت ﺿدﻣﯾﮑروﺑﯽ و ﻗﺎﺑض دهان اﺳت ﮐه ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧوﻧرﯾزی و ﺗﺳﮑﯾن درد ﻟﺛه ھﺎ ﻣﻧﺎﺳب اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻋث رﺳوب ﭘروﺗﺋﯾن ھﺎ و ﺑرداﺷﺗن راﺣت ﺗرآن ها از روی دﻧدان ﻣﯽ ﺷود.

ﻓﻠوراﯾد ﺑه ﻣﯾﻧﺎی دﻧدان ﻧﻔوذ ﮐرده و ﺑﺎ ھﯾدروﮐﺳﯽ آﭘﺎﺗﯾت ﻣوﺟود در ﺑﺎﻓت دﻧدان ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﭘﻠﮑس ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ دهد. اﯾن ﮐﻣﭘﻠﮑس ﻧﺳﺑت ﺑه هیدروﮐﺳﯽ آﭘﺎﺗﯾت ﺑه تنهایی ﻣﺣﻠوﻟﯾت ﮐﻣﺗری در آب دارد و از اﯾن طرﯾق ﺑﺎﻋث ﺟﻠوﮔﯾری از اﺛرﮔذاری اﺳﯾد ﺑر ﻣﯾﻧﺎی دﻧدان و ﭘوﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﮔردد.

ﻣﺎده ی ﺷﯾرﯾن ﮐﻧﻧده در ﺑﯾش ﺗر ﺧﻣﯾر دﻧدان ها ﺳدﯾم ﺳﺎﺧﺎرﯾن اﺳت. ﺳﺎﺧﺎرﯾن ٣٠٠ ﺑراﺑر ﺷﯾرﯾن ﺗر از ﺷﮑر ﺑوده و ﺑر ﺧﻼف ﺷﮑر اﻧرژی ﮐﻣﯽ داﺷﺗه و ﺳﺑب اﻓزاﯾش ﻗﻧد ﺧون ﻧﻣﯽ ﺷود. اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑﻼت آن اﯾﺟﺎد ﺳرطان اﺳت.
 

یافته های تحقیق:
ﺑﺎر اول آزﻣﺎﯾش ﺧﻣﯾر دﻧدان ﻏﻠﯾظ ﺷده ﺑود. ﺑﻧﺎﺑراﯾن  ﺑرای ﺑﺎر دوم ﮐﻣﯽ از  درﺻد ﺻﻣﻎ ﮐم ﮐردﯾم و ﺑه درﺻد آب و ﮔﻠﯾﺳﯾرﯾن اﺿﺎﻓه ﮐردﯾم. ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣﻘدار ذﻏﺎل زﯾﺎد ﺑود و رﻧﮓ ﺧﻣﯾر دﻧدان ﺧﯾﻠﯽ ﺗﯾره ﺷده ﺑود ﺑرای ھﻣﯾن درﺻد ذﻏﺎل را ﮐم و ﮐﻣﯽ  ﺑه ﻣﻘدار ﮐف درﯾﺎ اﺿﺎﻓه ﮐردﯾم.

ﺑﺎر دوم ﺧﻣﯾر دﻧدان رﻗﯾق ﺗر ﺷد. ﭘس ﺑرای ﺑﺎر ﺳوم از ﻣﻘدار ﮔﻠﯾﺳﯾرﯾن ﮐم ﮐردﯾم و ﺑﻌد ﺑه ﻣﻘدار ﺻﻣﻎ اﺿﺎﻓه ﮐردﯾم.

ﺑرای ﺑﺎر چهارم از درﺻد آب ﮐم ﮐرده و ﺗرﮐﯾب ﭘودر ﺳﻣﺎق را اﺿﺎﻓه ﮐردﯾم.

ﺑرای ﺑﺎر ﭘﻧﺟم ﺑه ﺑﻌد ﭘودر ﺻﻣﻎ را ﺑه ﻣﺧﻠوط ﺟﺎﻣد اﺿﺎﻓه ﮐردﯾم و ﺧﻣﯾر دﻧدان ﺑﺎ اﯾن روش ﯾﮑﻧواﺧت ﺗر ﺷد.

ساخت خمیر دندان طبیعی، دستاورد برتر دوره اول دبیرستان صبا در بخش سمینار


نتیجه گیری:
ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش اﯾن ﺧﻣﯾر دﻧدان ﺑر روی دﻧدان ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺧﻣﯾر دﻧدان ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺳﻔﯾد ﮐﻧﻧدﮔﯽ دارد و همه ی وﯾژﮔﯽ های ﻣﻧﺎﺳب از ﺟﻣﻠه ﻏﻠظت، رﻧﮓ و ﻋدم رﺷد ﻗﺎرچ را دارا ﺑود. ﺑﺎ ﺗوﺟه ﺑه آزﻣﺎﯾش هایی ﮐه اﻧﺟﺎم دادﯾم، آزﻣﺎﯾش ﭘﻧﺟم بهترین ﻓرﻣوﻻﺳﯾون ﺑرای ﺧﻣﯾر دﻧدان طبیعی ﺑود. 

پیشنهادات و محدودیت ها:
ﯾﮑﯽ از ﻣﺣدودﯾت ھﺎ ﻧﺑود ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب و بهداشتی ﺑرای ﺳﺎﺧت ﺧﻣﯾر دﻧدان در ﻣدرﺳه اﺳت و پیشنهاد ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﺳﺎﺧت آن در ﻣﺣﻠﯽ دﯾﮕر، ﺷراﯾط بهداشتی فراهم ﺷود.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﺣدودﯾت ھﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﻧداﺷﺗن ﺑه ﻣﺎده ای ﺷﺑﯾه دﻧدان ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﺧﻣﯾر دﻧدان اﺳت.

منابع:
1.       http://daneshnameh.roshd.ir/
2.       www.asanteb.com
3.       http://www.hidoctor.ir/
4.       http://titaniumdioxide.ir/
5.       http://www.persianpersia.com/  (http://selection.readersdigest.ca/)
6.       Strobridge, John Roger)1984Fluoride Toothpastes. (patent
7.       J.Asgarpanah, S.Saati. 2014. An overview on phytochemical andpharmacological properties of  Rhus Coriaria L.. Research Journal Of Pharmacognosy(RJP)

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان-  تنظیم: نسرین صادقی