تبیان، دستیار زندگی

سازمان های سری در جهان، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان طاهره در بخش سمینار

سازمان های سری در جهان، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان طاهره در بخش سمینار
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 126  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  
سازمان های سری در جهان، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان طاهره در بخش سمینار

مقطع: دوره دوم متوسطه
موضوع: بررسی عملکرد سازمان های سری در جهان
نام مدرسه: دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮه
نام استاد: خانم لیلا طالبی
دانش آموزان: ﺑﯿﺘﺎ ﻃﯿﺒﯽ، آﯾﺪا ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻧﮋاد

چکیده:
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺪون اﺟﺎزه و اﻃﻼع ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ. ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮا ﻣﻠﯽ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻧﻪ اﺑﺰاری ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار میﮔﯿﺮد.

ﮔﺎرو ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻏﺮﺑﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﻤﻠﯿﮏ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕﺮ. ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ  اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ روی دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮان را ﺑﻨﺎ به اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ.

اَﻣﻨﯿﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﺴﺒﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ و ﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺣﻤﻠﻪ را ﮔﻮﯾﻨﺪ. اﻣﻨﯿﺖ از ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. اﻣﻨﯿﺖ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻠﺒﯽ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪات اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. وﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ در ﮔﻔﺘﻤﺎن اﯾﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ آﺳﺎﯾﺶ و آﺳﻮدﮔﯽ ﻧﻈﺮ دارد. ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎ واژه ﻫﺎی زِﻧﻬﺎر و زﯾﻨﻬﺎری ادا ﻣﯽ ﺷﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی: ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮد ﻓﺎرغ از ﺗﺮس آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﺎ آﺑﺮوی ﺧﻮد ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده:
 ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻋﻀﺎی آن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺎن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ و ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻞ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
 ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮاﻏﺖ همگاﻧﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدار ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه های ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪ آورد. در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺣﺪﮔﺬاری آزادی ﻫﺎ و ﺣﻘﻮق ﻓﺮد و ﮐﯿﻔﺮ دادن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن ﺣﺪود ﭘﺎﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاشته هدف اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ میﮐﻨﺪ.

سازمان های سری در جهان، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان طاهره در بخش سمینار
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ:
ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﯽ ﻓﺎرغ از ﺗﻬﺪﯾﺪ از دﺳﺖ دادن ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ، داراﯾﯽ، ﯾﺎ ﺧﺎك ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد. اﻣﺮوزه، ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ در همه ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮض، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮذ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮك و وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه نظم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﺪت و ﺧﺸﻮﻧﺖ آن در آن نظام ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﻨﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧمی ﮔﺬارﻧﺪ. ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﯾﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﺎم (دﺷﻤﻨﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ) ﯾﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﻃﺮاف ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ

اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ:
ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺪرت ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل و ﺑﺪون دﺳﺖ ﯾﺎزی ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺪ و ﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرت ﻫﺎ از ﻣﺤﺪوده ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬارد، از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪرت و ﯾﺎ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ، اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده است.

سازمان های سری در جهان، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان طاهره در بخش سمینار
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی:
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻓﻀﺎی دﻧﯿﺎی  ﺳﺎﯾﺒﺮی، ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

سازمان های سری در جهان، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان طاهره در بخش سمینار
ﻣﺴﺪو دﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه:
سازمان های سری در جهان، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان طاهره در بخش سمینار
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دو ﮐﺎره ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻫﻢ ﺿﺪ  ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان به ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺑﻠﻮﺗﻮث و وای ﻓﺎی و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﺪاﺧﻞ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺖ ﭘﻮش اﯾﻦ ﻣﺪ لﻫﺎ 30 اﻟﯽ 50 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺧﻮدﮐﺎر:
سازمان های سری در جهان، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان طاهره در بخش سمینار

اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ! اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﺑﺎز و ﯾﮏ ﺷﯿﺎر ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯿﮑﺮو اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺳﮑﻦ ﻣﺪارك، ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﺿﺒﻂ ﻓﯿﻠﻢ و ﺻﺪا از آن اﺳﺘﻔﺎده می شود.

ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا:
اﯾﻦ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺿﺒﻂ ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺻﻮرت واﯾﺮﻟﺲ ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ G 2ﯾﺎ G 3ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

دورﺑﯿﻦ دﯾﺪ در ﺷﺐ
سازمان های سری در جهان، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان طاهره در بخش سمینار
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻮﺗﻮن ﻫﺎی ﻧﻮر و ﯾﺎ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی را به نماﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
 
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان-  تنظیم: نسرین صادقی