• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:34
  • تاريخ :

انرژی مکانیکی از بین نمی رود!

انرژی

بنا به تعریف، به مجموع انرژی پتانسیل (U) و انرژی جنبشی (K) یک جسم، انرژی مکانیکی (E) می‌گویند.

E=U+K

به شکل زیر توجه کنید. در شکل، ارابه ای بر روی یک سطح شیب دار قرار داشته و به سمت پایین حرکت می‌کند. در آغاز حرکت، ارابه فقط انرژی پنانسیل EP دارد. اما در حین حرکت به سمت پایین، انرژی پتانسیل به‌طور دائم کم‌تر شده و انرژی جنبشی EK افزایش می‌یابد.

اما همان‌طور که مشاهده می‌کنید انرژی مکانیکی جسم (EM) که مجموع انرژی پتانسیل و جنبشی است، ثابت می‌ماند.

انرژی مکانیکی از بین نمی رود!
انرژی

اگر اصطکاک و تلفات ناچیز باشد، آنگاه انرژی جنبشی تغییر نمی کند.

 

سقوط آزاد، نمونه‌ی ساده ای از حرکت بدون تلفات می‌باشد. هر کاهش در انرژی پتانسیل جسم متناظر با افزایش انرژی جنبشی می‌باشد (و بالعکس)

انرژی
UserName