• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:33
  • تاريخ :

Mouse Trap Powered Cars and Vehicles top 10 Records and info

رکورد‌ها و طرحهای زیبا

 

رکورد : 111 متر
مدرسه مک نیل
McNeil High School


رکورد: 106 متر
مدرسه مک نیل
McNeil High School


رکورد : 91 متر.
McNeilHigh School


رکورد :91 متر
McNeilHigh School


رکورد : 89 متر
McNeil High School


رکورد 82 متر
McNeilHigh School


رکورد : 79.5 متر
McNeil High School


رکورد 63 متر
McNeilHigh School


رکورد 63 متر
McNeilHigh School

 

نویسنده:حسن محمدپور

UserName