تبیان، دستیار زندگی

اسباب واجب شدن نماز آیات

چه چیزهایى باعث مى شود كه نماز آیات واجب شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نماز ایات

چه چیزهایى باعث مى شود كه نماز آیات واجب شود؟


ج. 1 و 2) گرفتن خورشید و ماه، اگرچه مقدار كمى از آن ها گرفته شود و كسى هم از آن نترسد؛ 3) زلزله، اگرچه كسى هم نترسد؛ 4) رعد و برق، بادهاى سیاه و سرخ و صیحه ى ترسناك و مانند این ها كه از آیات آسمانى و زمینى بوده و موجب ترس بیشتر مردم مى شود، بنابر اظهر.

 

فوریّت نماز آیات براى وقوع زلزله


976. آیا نماز آیات براى وقوع زلزله فوریّت دارد؟ در صورتى كه پاسخ مثبت باشد، اگر به تأخیر بیاندازند حكم آن چیست؟

ج. فوریّت دارد و هر وقت بخواند ادا است و اگر از روى نافرمانى به تأخیر بیندازد، باز هم اداى آن واجب فورى است.

 

اطلاع از وقوع زلزله توسط دیگران


977. اگر زلزله اى واقع شود، اما انسان وقوع آن را احساس نكند، خواه بیدار باشد یا در خواب، سپس از منبع موثّق و معتبرى مانند سازمان زلزله نگارى كسب اطلاع كند كه در محل سكونت او زلزله اى رخ داده است، آیا در این صورت باید نماز آیات بخواند؟

ج. اگر سبب حصول علم یا اطمینان شود، نماز آیات واجب مى شود.

 

اطلاع پیدا كردن از وقوع زلزله چند روز قبل


978. اگر زلزله اى چندین روز قبل اتفاق افتاده باشد و بنده امروز مطلع شده باشم، آیا باز هم نماز آیات بر من واجب است؟

ج. اگر علم یا اطمینان به وقوع زلزله پیدا كرده اید، نماز آیات بر شما واجب است، هر چند مدتى از آن گذشته باشد.

 

كسى كه هنگام وقوع زلزله بیهوش بوده است


979. اگر كسى هنگام وقوع زلزله بیهوش باشد، آیا خواندن نماز آیات بر او واجب است؟

ج. ظاهرا واجب نیست.

 

پس لرزه ها


980. آیا پس  لرزه  هاى زیادى كه بعد از زلزله  ى اصلى رخ مى  دهند، سبب واجب شدن نماز آیات مى  شوند؟

ج. اگر محسوس باشند، سبب وجوب م ى شوند.

 

وجوب نماز آیات در مناطقى كه در جوار مناطق زلزله  زده هستند


981. اگر در منطقه اى زلزله رخ دهد آیا نماز آیات بر افراد منطقه دیگر كه زلزله در منطقه آن ها رخ نداده است هم واجب است؟

ج. چیزهایى كه نماز آیات براى آن ها واجب است، در هر جایى اتفاق بیفتد، فقط مردم همان جا باید نماز آیات بخوانند، بر مردم جاهاى دیگر واجب نیست، اگرچه از توابع یكدیگر و به یك اسم معروف باشند.

 بیدار ماندن براى خواندن نماز آیات
982. كسى كه به حسب قراین و اخبار منجّمین یقین دارد كه مثلاً امشب تمام قرص ماه مى گیرد، آیا واجب است بیدار بماند تا نماز آیات از او قضا نشود یا مى تواند بخوابد؟

ج. اگر احتمال مى دهد كه بیدار مى شود، مى تواند بخوابد.

 

نحوه ى خواندن نماز آیات


993.نماز آیات چگونه خوانده مى شود؟

ج. نماز آیات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد و انسان بعد از نیت، باید تكبیر گفته و یك حمد و یك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد، دوباره یك حمد و یك سوره بخواند باز به ركوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و ركعت دوم را هم مثل ركعت اوّل به جا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد. (جهت توضیح بیشتر در این رابطه به مسأله ى 1226 رساله و بعد از آن رجوع شود.


صورت بهتر اقامه  ى نماز آیات


994. بین صورت هاى مختلفى كه براى نماز آیات هست، كدام یك رجحان و برترى دارد؟

ج. صورت هاى مختلف نماز آیات و مستحبات آن در مسأله  هاى 1225 تا 1230 رساله ذكر شده، مراجعه شود.

گفتن اذان و اقامه براى نماز آیات

995. آیا براى نماز آیات مى  توان اذان و اقامه گفت؟

ج. خیر، نمى  توان.

 

كم یا زیاد شدن ركوع نماز آیات


996. آیا كم و زیاد كردن ركوع نماز آیات باعث بطلان آن مى شود؟

ج. هر یك از ركوع  هاى نماز آیات ركن است كه اگر عمدا یا اشتباها كم یا زیاد شود، نماز باطل است.

 شك در تعداد ركوع نماز آیات

997. اگر كسى در تعداد ركوع نماز آیات شك كند، چه باید بكند؟

ج. اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اوّل است یا در ركوع اوّل ركعت دوم و فكرش به جایى نرسد، نماز باطل است، ولى اگر مثلاً شك كند كه چهار ركوع انجام داده یا پنج ركوع، چنان چه هنوز به سجده نرفته، باید ركوعى را كه شك دارد به جا آورده یا نه، به جا آورد و اگر به سجده رفته، به شك خود اعتنا نكند.

 

زمان قضا شدن نماز آیات998. از چه زمانى نماز آیات قضا مى شود؟ آیا زمان قضا شدن براى اسباب وجوب مختلف، متفاوت است؟

ج. اگر خواندن نماز آیات را به قدرى به تأخیر بیاندازد كه خورشید یا ماه شروع به بازشدن كند، بنابر احتیاط واجب باید نیّت ادا و قضا نكند ولى اگر بعد از بازشدن تمام آن، نماز بخواند، باید نیّت قضا نماید، و موقعى كه زلزله و رعد و برق و مانند این ها اتفاق مى افتد، انسان باید فورا نماز آیات را بخواند و اگر نخواند، معصیت كرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا است.

شخصى كه وقت نماز یومیّه و نماز آیات او كم است999. اگر شخصى، براى خواندن نماز یومیّه، وقتش تنگ باشد و از طرفى در همان لحظه نماز آیات بر او واجب شده باشد، اولویت با كدام یك از نمازها است؟

ج. باید اوّل نماز یومیّه را بخواند.

 

بلند یا آهسته خواندن نماز آیات


1000. نماز آیات را باید بلند خواند یا آهسته؟ و آیا در این جهت فرقى بین فرادا و جماعت وجود دارد؟

ج. مستحب است قرائت آن را مطلقا بلند بخواند.

 خواندن حمد پس از اتمام هر سوره در نماز آیات
1001. آیا در خواندن نماز آیات، پس از تمام شدن هر سوره، باید حمد را دوباره خواند؟

ج. بله.
 

قیام متّصل به ركوع در ركوع هاى نماز آیات


1002. آیا مسأله قیام متصل به ركوع، در تمام ركوع هاى نماز آیات مطرح است یا فقط در مورد ركوع آخر صدق مى كند؟

ج. در تمام ركوع ها لازم است.

 وقوع اسباب وجوب نماز آیات در حال حیض یا نفاس زن

1003. اگر در حال حیض یا نفاس زن یكى از اسباب وجوب نماز آیات اتفاق بیفتد، او در این حالت چه وظیفه  اى دارد؟

ج. باید نماز آیات را در غیر كسوف و خسوف قضا كند؛ ولى در این دو قضا ندارد.

ثواب نماز آیات به جماعت

1004. آیا ثواب خواندن نماز آیات به جماعت همانند ثواب نماز جماعت یومیّه مى باشد؟

ج. بله.

 

نحوه ى اقتدا به ركعت دوم نماز جماعت


1005. اگر شخصى به ركعت دوم نماز آیاتى كه به جماعت خوانده مى شود برسد، مى تواند اقتدا كند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا باید ركعت بعدى اش را فرادى بخواند؟

ج. بله، مى تواند اقتدا كند و ركعت دوم را فرادا بخواند.

 

نحوه اقتدا به امام جماعت نماز آیات در وسط ركوع ها


1006. اگر شخصى به اوّل نماز آیاتى كه به جماعت خوانده مى شود، نرسد؛ آیا مى تواند در هنگام ركوع امام در یكى از ركوع ها اقتدا كند؟

ج. احوط این است كه در ركوع اوّل از ركعت اوّل یا ركعت دوم یا قبل از آن ركوع اقتدا كند.

 تكرار نماز آیات توسط امام با مأمومین دیگر

1007. آیا امام جماعت مى تواند نماز آیات را براى بار دوم براى مأمومین دیگر اقامه كند؟

ج. ظاهرا مى تواند.

 

شخصى كه تا كنون نماز آیات نخوانده است


1008. اگر شخصى تاكنون نماز آیات نخوانده، چگونه مى تواند آن ها را جبران نماید؟

ج. هر چه یقین دارد كه بر او واجب بوده را باید قضا كند و به جا آورد.
منبع : مرکز تنظیم و نشر آثار آیت‌الله بهجت
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.