تبیان، دستیار زندگی

راه مشقی

صدهزار کیلومتر این مداد من با سر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
راه مشقی
راه مشقی

صد هزار کیلومتر

این مداد من با سر

راه رفته روز و شب

توی جاده ی دفتر

روی خط کشی هایش

او نداشت یک سبقت

رفته راه مشقی را

مستقیم و با دقت

هم سفر شده با من

توی سال تحصیلی

می رسد به مقصد او

تا سه ماه تحصیلی

کانال کودک و نوجوان تبیان


تنظیم: شهرزاد فراهانی- شاعر: طیبه شامانی
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.