تبیان، دستیار زندگی

کار دو جهان، به آرزوئی بسته

دو شعر از عبدالمجیدفرائی با نام آرزو و آفتاب پرست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
قاصدک

کار دو جهان، به آرزوئی بسته
ذرات دلم ، به ماهروئی بسته

امیدبه اودارم و بعدازآن،هیچ
ای وای دلم،به تارموئی بسته


" من آفتاب پرستم "
هز ا ر بار لبانم ، ز شوق تو خندید
زدود از دل من ، التفات تو تردید

همیشه روبه توخواندم،نمازهای دلم
من آفتاب پرستم،تو نازنین خورشید

منبع: تبیان