تبیان، دستیار زندگی

آیا امنیت فرهنگی داریم؟

از آنجایی که اساس استقلال، عزت و هویت یک ملت در گرو امنیت فرهنگی آن است، لذا امنیت فرهنگی جایگاه ویژه‌ای در تقسیم بندی اهداف ملی کشورهای (National goal) دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
فرهنگ
فرهنگ، مفهومی پیچیده و چند لایه است که از آن تعاریف مختلفی صورت گرفته است. فرهنگ در بطن خود در بردارنده‌ی ابعاد مادی و غیرمادی است. در یک تعریف وسیع، ابعاد مادی فرهنگ را که بستر ساز تمدن میباشد در کنار ابعاد فرهنگی و هویت ساز جامعه مطرح می سازند؛ در تعریفی از فرهنگ در بعد وسیع چنین آمده است: « فرهنگ از دو بعد مادی و معنوی تشکیل شده است، فرهنگ مادی دلالت دارد برکلیه ی ابزارها و وسایلی که توسط بشر ساخته شده و چگونگی بهره برداری از آنها و فرهنگ معنوی اشاره به نهادها، باورها، ارزش ها و رسوم میثاق انسانها دارد. »

در تعریف مختصر از فرهنگ، صرفاً بر شیوه ی عمومی زندگی و ارزش ها، عادات، آداب و رسوم و سنت های مشترک یک ملت تأکید می شود و به عناصر مادی و تمدن ساز فرهنگ توجهی نمی شود. لذا تمام عوامل مربوط به شناسایی، اعتقاد، هنر، اخلاقیات، حقوق، آداب و رسوم و مجموع دیگر امکانات عملی کسب شده به وسیله ی فرد در اجتماع را فرهنگ می نامند.

امنیت فرهنگی

امنیت فرهنگی به معنای «فقدان تهدید» و یا به معنی«احساس نبود ترس» از سوی دشمن نسبت به هنجارها، ارزش ها و باورهای مسلط و احساس آرامشی را که یک ملت و یا دولت نسبت به حفظ باورداشتهای فرهنگی خود از سوی اجانب دارد می توان امنیت فرهنگی تلقی نمود.

هرچند نظام سلطه‌ی جهانی با تأکید بر امپریالیسم رسانه‌ای، امپریالیسم فرهنگی را در دنیا حاکم ساخته، لیکن تعبیری از رسانه ارائه داده که صرف نظر از همه‌ی مسایل مترتب بر آن، حاکی از قدرت و کارکرد بالای رسانه است.از آنجایی که اساس استقلال، عزت و هویت یک ملت در گرو امنیت فرهنگی آن است، لذا امنیت فرهنگی جایگاه ویژه ای در تقسیم بندی اهداف ملی کشورهای (National goal) دارد.
امنیت فرهنگی و حساسیت نقش و جایگاه آن در استقلال، توسعه و پیشرفت کشورها وقتی قابل فهم و درک است که اهمیت و نقش فرهنگ در سرنوشت تاریخی هر ملت به وضوح روشن شود.

امنیت فرهنگی جزئی از امنیت کلی تر یعنی امنیت انسانی است که در دو بعد ملی و جهانی قابل بررسی است. تهرانیان در کتاب «امنیت فرهنگی و حکومت جهانی» در تعریف امنیت فرهنگی چنین تصریح دارد که «امنیت فرهنگی بعدی از امنیت انسانی است که دائما نادیده گرفته میشود. امنیت فرهنگی شامل - و نه محدود به - آزادی عقیده، وجدان، زبان، بیان؛ شیوه ی زندگی، قومیت، جنسیت، شراکت، اجتماع و مشارکت فرهنگی و سیاسی است. اگرچه قوانین اساسی جوامع مدرن معمولاً این آزادی ها را تضمین کرده است اما پیش داوری های مدرن و پیش مدرن باعث اختلال در عملی شدن این آزادی ها در عرصه ی حیات ملی شده است.

رسانه؛ مفهوم و کار کرد

رسانه که در مفهوم نوین، آن را معادل medium و جمع آن را media می دانند به معنی وسائل ارتباطی جمعی است. رسانه های گروهی را معادل media mass و شامل آن دسته از وسایل ارتباطی می شناسند که جریانات خبری را به گروه کثیری از مخاطبان می رساند. این مفهوم روزنامه،کتاب، رادیو، تلویزیون، اینترنت و ماهواره را شامل می گردد.

رسانه از مصدر رساندن گرفته شده و رساندن یعنی چیزی را به دست کسی دادن و سپردن و یا نزدیک کردن و اتصال دادن است. هدف آن انتقال پیام، ابراز احساسات و عواطف گوینده و برانگیختن آنها در مخاطب و درخواست چیزی از یک فرد یا گروه است که زمینه ی برقراری ارتباط را بین گوینده و فرد یا گروه مورد نظر فراهم میسازد.

در این که رسانه چه نقش و جایگاهی در یک جامعه و ثبات و یکپارچگی آن و تامین امنیتی ملی یک کشور دارد مسایل مختلفی مطرح است. امروزه رسانه به عنوان نظام مرکزی اعصاب جامعه تلقی می شود. هر چند نظام سلطه ی جهانی با تأکید بر امپریالیسم رسانه ای، امپریالیسم فرهنگی را در دنیا حاکم ساخته، لیکن تعبیری از رسانه ارائه داده که صرف نظر از همه ی مسایل مترتب بر آن، حاکی از قدرت و کارکرد بالای رسانه است: تعبیری که «رسانه ها را خدای دوم» می داند واژه ی مناسبی برای قدرت و کارکرد امروزی رسانه ها است. اما کارکرد رسانه را میتوان در وجه ایجابی و مثبت آن در حوزه ی رسانه ی ملی به شرح زیر مورد اشاره قرار داد:

1. اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی

2. آموزشی و پرورشی

3.  انتقال فرهنگ و میراث فرهنگی

4. ایجاد تفاهم بین دولت و مردم

5. ایجاد انسجام ملی و تقویت روح جمعی

6. هویت ساز و احیا کننده هویت ملی

7. احیا و ترویج ارزش ها و باورهای ملی

8. بازسازی امنیت فرهنگی

9. اقناع و متقاعدسازی

10. آسیب زدایی از تهاجمات فرهنگی بیگانه

11. بازسازی ارزش های سنتی آسیب دیده

12. برجسته سازی

13. تبلیغات

14. دیپلماسی عمومی