تبیان، دستیار زندگی

تهیه کود گیاهی با استفاده از نانو تفاله چای تثبیت شده - جلسه هشتم

در این پروژه علاوه بر استفاده از نانو ذرات آهن از پودر پوست موز و سیب زمینی که سرشار از آهن هستند در آزمایشی جداگانه استفاده شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بخش پروژه های دانش آموزی - الهام گارسچی

اهداف جلسه:
·آشنایی با نمودارهای رشد دو گیاه دارای کود و فاقد کود
·آشنایی با نتایج حاصل از دو گلدان نمونه ی آزمایشی و شاهد در طی 1۰ روز
·آشنایی با نتیجه کلی تحقیق
·آشنایی با پیشنهادهای تحقیق

وسایل مورد نیاز:
·کامپیوتر مجهز به اینترنت

مقدمه
در این پروژه علاوه بر استفاده از نانو ذرات آهن از پودر پوست موز و سیب زمینی که سرشار از آهن هستند در آزمایشی جداگانه استفاده شد. در این فصل در زمینه آماده سازی کود گیاهی، برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن، دستگاه ها و مواد مورد نیاز برای آزمایش و همچنین آماده سازی محلول اولیه جهت انجام آزمایش های مربوطه و روش انجام آزمایش ها، به تفصیل توضیحاتی ارائه می گردد.

8-1 نمودارهای رشد دو گیاه دارای کود و فاقد کود
تهیه کود گیاهی با استفاده از نانو تفاله چای تثبیت شده
همان طور که مشاهده می شود رشد قدی گیاهی که توسط کود نانو تفاله چای، نانو آهن و نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تغذیه شده است در زمان مشخص، نسبت به گیاه فاقد کود بیشتر بوده است به طوری که در روز دهم این اختلاف به 12 سانتیمتر رسیده است علت این رشد را می توان تأثیر نانو ذرات آهن برای افزایش متابولیسم گیاه توسط نانو دی اکسید تیتانیوم و تفاله چای دانست.
تهیه کود گیاهی با استفاده از نانو تفاله چای تثبیت شده
همان طور که مشاهده می شود در مقایسه ی مساحت برگ دو گیاه، گیاهی که به آن کود داده شده است پیشرفت قابل توجهی داشته و نسبت به گیاه فاقد کود رشد بیشتری کرده است. از آنجا که افزایش مساحت برگ سبب افزایش توانایی گیاه در جذب نور و فتوسنتز می شود یکی از علل رشد قدی و افزایش برگ دهی گیاه را می توان وجود آهن کافی، فاقد باکتری و سموم شیمیایی بودن خاک دانست.
تهیه کود گیاهی با استفاده از نانو تفاله چای تثبیت شده
همان طور که ملاحظه می شود، گیاه دارای کود برگدهی و ساقه دهی بیشتری نسبت به گیاه فاقد کود داشته است و این امر به دلیل این است که مواد مورد نیاز برای تغذیه گیاه فراهم بوده و کمبودهای آن به خوبی جبران گشته است. دربارهی گیاه فاقد کود می توان گفت که این گیاه به سبب داشتن کمبودهایی از قبیل کمبود آهن رشد کافی نداشته و در مقایسه با گیاهی که در خاک آن کود ریخته شده است، برگدهی کمتری داشته و قدرت فتوسنتز پایین تری داشته است.
تهیه کود گیاهی با استفاده از نانو تفاله چای تثبیت شده
تهیه کود گیاهی با استفاده از نانو تفاله چای تثبیت شده
تهیه کود گیاهی با استفاده از نانو تفاله چای تثبیت شده
جدول های مربوط به درصد رشد گلدان دارا و فاقد کود

8-2 نتایج حاصل از دو گلدان نمونه ی آزمایشی و شاهد در طی 1۰ روز
برای بررسی تأثیر نانو تفاله چای به تنهایی بر روی گیاه آزمایش دیگری طراحی شد که در آن آزمایش تنها نانو تفاله چای درون گلدان ریخته شد و تاثیر آن بر روی گیاه مشاهده و بررسی گشت و برای تفسیر و مقایسه ی بهتر رشد دو گلدان دو نمودار رسم گردید.
تهیه کود گیاهی با استفاده از نانو تفاله چای تثبیت شده
8-3 نتیجه کلی پژوهش
در نانو تفاله چای حفره های سطح پسماندهای چای افزایش یافته است و سطح جذب و مکان های فعال افزایش یافته است و سبب جذب آهن موجود در کود و هدر نرفتن آن می شود. علاوه بر آن تفاله چای به تنهایی برای خاک گلدان مناسب است و سبب افزایش کنتراست و عملکرد بهتر گیاه در فتوسنتز میشود همچنین این گیاه چون جاذب فلزات سنگین میباشد سبب گرفتن فلزات سنگین خاک و در نتیجه کمتر شد ضررهای آن برای گیاه می شود.
تهیه کود گیاهی با استفاده از نانو تفاله چای تثبیت شده
نانو ذرات آهن سبب جلوگیری از ریزش محصول و در نتیجه افزایش بهره وری، اصلاح بافت خاک و کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی و افزایش متابولیسم گیاهها و جذب بیشتر و مؤثرتر عناصر و کودهای اصلی می شود. نانو دی اکسید تیتانیوم خاک را ضد عفونی کرده و باعث می شود تا گیاه سموم خاک را جذب نکند. به طور کلی این کود به علت داشتن مواد مغذی مورد استفاده برای گیاه، می تواند یک کود مناسب در جهت رشد و محصول دهی بهتر آن گیاه گردد.
تهیه کود گیاهی با استفاده از نانو تفاله چای تثبیت شده
برای تهیه ی نانو تفاله چای بهترین روش استفاده از آسیاب های سیارهای است. به طور کلی وسایل مورد استفاده در این تحقیق میکروسکوپ الکترونی روبشی و آسیاب سیارهای بوده است و از محلول کلرید آهن چهار آبه، تفاله چای، دی اکسید تیتانیوم و هیدروکسید سدیم می باشد.
تهیه کود گیاهی با استفاده از نانو تفاله چای تثبیت شده
8-4 پیشنهادها
بررسی نتیجهی هر کدام از مواد در گیاه به طور جداگانه.
استفاده از جاذب دیگری به جای تفاله چای.
تولید نانو دی اکسید تیتانیوم به روش شیمی سبز به جای خریدن آن.
استفاده از تثبیت کننده های مختلف برای تفاله چای.
بررسی نتیجه ی کود در شرایط مختلف و فضای بزرگتر.
تهیه کود گیاهی با استفاده از نانو تفاله چای تثبیت شده

تکلیف1: با توجه به مطالب ارائه شده در این درس نتایج حاصل از دو گلدان نمونه ی آزمایشی و شاهد خود را با دقت بررسی نمایید و در جدولی ارائه دهید.
تکلیف2: با توجه به فعالیتی که در این پژوهش انجام دادید پیشنهادات خود را در مورد آزمایشات انجام شده و روند کلی این پژوهش بیان کنید.
محل بازدید/ اردو/ خرید: _________
منابع مطالعه: ___________


تنظیم: زینب شاه مرادی