تبیان، دستیار زندگی

پژوهش کودکان-جلسه چهارم

دانش آموزان به وسیله بسته های خلاقیت Knex، باید ارابه ای بسازند که بتواند مجسمه ساخته شده در جلسه پیشین را حمل کند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پژوهش کودکان-جلسه ی چهارم
نوع پروژه: علمی - تحقیقاتی
درجه سختی: ساده
زمینه: هنر و معماری
مقطع تحصیلی: ابتدایی
تعداد جلسات: 10 جلسه

نوع فعالیت عملی: خلاقیت Knex
زمان پیشنهادی: 80 دقیقه

شرح یک جمله ای:
دوره نسیم شاهنامه، دوره است که علاوه بر آشنایی دانش آموزان با شاهنامه، سعی بر بهره گیری از خلاقیت دانش آموز برای پیش برد داستان می شود و داستان بر ذهنیت دانش آموز سوار است.

در جلسه چهارم، دانش آموزان به وسیله بسته های خلاقیت Knex، باید ارابه ای بسازند که بتواند مجسمه ساخته شده در جلسه پیشین را حمل کند. برای ورود به این مرحله، مربی به بیان نقش اسب در داستان تعریفی می پردازد، مانند نقش اسب رستم (رخش) در گذر زندگی او. در این مرحله، خلاقیت دانش آموز مهمترین مسئله است، زیرا الگویی در اختیار آنها نیست و باید به وسیله قطعات رنگیی که در اختیار دارد، ارابه ای بسازد که هم حرکت کند و هم بتواند وزن مجسمه را تحمل کند.

 بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان،تهیه کننده: هومن غریب زاده
تنظیم کننده: محبوبه همت 

مطالب مرتبط:
پژوهش کودکان-جلسه اول
پژوهش کودکان-جلسه دوم
پژوهش کودکان-جلسه سوم
پژوهش کودکان-جلسه چهارم
پژوهش کودکان-جلسه پنجم
پژوهش کودکان-جلسه ششم
پژوهش کودکان-جلسه هفتم
پژوهش کودکان-جلسه هشتم
پژوهش کودکان-جلسه نهم