تبیان، دستیار زندگی
31 -مفاهیم تربیتی را با زندگی واقعی كودك ، با تجربیات روزمره و با نیازها و خواسته های او همراه سازید ، قطعاً تأثیر گذاری آنها پایدار و مستمر خواهد بود . 32 -در اندرزهای تربیتی سخنِ دلپذیر را با دلِ سخن پذیرهمراه سازید . مطم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نكته ها و توصیه های تربیتی كودكان (2)


31 -مفاهیم تربیتی را با زندگی واقعی كودك ، با تجربیات روزمره و با نیازها و خواسته های او همراه سازید ، قطعاً تأثیر گذاری آنها پایدار و مستمر خواهد بود .

32 -در اندرزهای تربیتی سخنِ دلپذیر را با دلِ سخن پذیرهمراه سازید . مطمئن باشید كه بر دل نشیند و در عمل ظاهر شود .

33 -تربیت باید در بیشترِ موارد اختیاری و آگاهانه باشد تا توسط خود كودك و بدون اجبار و اكراه انجام پذیرد .

34 -اگر هزار سخن از بیرون بگویی تا از درون مصداقینداشتهباشد سود ندهد . پس تربیت بدون آمادگی روانی و عاطفی عقیم است ."همچون درختی كه تا ریشه در عمق نداشتهباشد اگر هزار سیل آب بر او ریزی سود ندارد و اگر همه عالم نور گیرد ، تا در چشم نوری نباشد هرگز نور را نبیند."

35 -هُنِر مربی ، پرورش حس نیاز در متربی است به آنچه كه اقتضای رشد و تعالی اوست ، زیرا هدف تعلیم و تربیت حصول لحظات جذبه برای دست یابی به حقیقت است .

36 -گفته اند :" تا كه از جانب معشوق نباشد كششی كوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد" ، پس اول ، رغبت و بعد تربیت ؛ یا اول ، ترغیب و بعد تبلیغ .

37 -در سرنوشت آدمی همهیعلم ها در اصل سرشته اند ، پس سرشته ها را به رشته ظهور درآورید .

38 -عمیق ترین و پایدارترین آثار تربیتی در غیر مستقیم ترین روش های تربیتی است .

39 -در تربیت اصیل ، الگوهای عملی مؤثرتر از آموزش های گفتاری است .

40 -پایدارترین فضایل تربیتی در غیر رسمی ترین موقعیت های تربیتی حاصل می شود ، بنابراین از تربیت رسمی و تصنعی بپرهیزید .

41 -اصیل ترین روش های تربیتی ، طبیعی ترین ، ساده ترین و صمیمی ترین آن هاست .

42 -تربیت واقعی كودك باید خودانگیخته به جای دگرانگیخته ، طبیعی به جای تصنعی ، اكتشافی به جای اكتسابی ، تدریجی به جای دفعی ، درونی به جای برونی و تجربی به جای ذهنی باشد.

43 -هر كس اصالت خود را براساس فطرت خود حفظ می كند یا بهتر بگوییم به سبك خودش شكل می گیرد. پس روش تربیتیاین نیستكه افراد را به یكدیگر شبیه سازد، بلكه هدف آن است كه با فراهم كردن شرایط ، برای هر یك از افراد بر تفاوت هایشان بیفزاید .

44 -خیر انسان در تفاوت های فردی است ، پس به این تفاوت ها احترام بگذاریم و آنها را عمیق تر و عنی تر كنیم .

45 -برده كسی است كه هدف دیگری را به معرض اجرا درآورد ، پس در تربیت ، هدف هر فرد مختص به خود اوست .

46 -اهمیت این كه دانش آموز چیزی را با اكراه یاد نگیرد بیشتر از اهمیت دانشی است كه باید بیاموزد !

47 -این واقعیت را باید بپذیریم كه كودك ، آدمی تر و دیدنی تر از بزرگسال است .

48 -جریان تربیت فقط افزایشی نیست بلكه كاهش نیز می تواند در پیشرفت تربیت دخالت نماید .

49 -كودك باید به نحوی تربیت شود كه عمل خوب ، به سهولت از او سر بزند، نه این كه با اكراه به آن تن در دهد .

50 -طوری رفتار كنید كه گویا انتظار دارید به سخنان شما عمل شود ، زیرا كودكان تحت تأثیر اطمینانی كه در سخن ، لحن صدا و اعمال شما وجود دارد قرار می گیرند .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.