تبیان، دستیار زندگی

مشکلات توریستی اصفهان

نبود كارت الكترونیكی برای تبدیل ارز مورد نیاز گردشگران خـارجی، از دیگـر مشـكلاتی است مسئولان بانكها باید برای رفع آن چارهجویی كنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 .
مشکلات توریستی اصفهان
ساختار زیربنایی امكانات و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان مكانهای اقامتی (هتل، مهمانسرا و...) برای اقامت گردشگران شبكة راههای ارتباطی و جادهای اصفهان وضعیت ترافیك در داخل اصفهان فضاهای تفریحی، ورزشی مانند پاركها و فضاهای آزاد دیگر زیباسازی شهری، مبلمان شهری و وضعیت پاركینگ در مكانهای گردشگری مكانهای فروش مواد غذایی (رستورانها و...) در شهر عامل سوم: فرهنگی- آموزشی نحوة برخورد مردم با گردشگران داخلی و خارجی بهكارگیری افراد آموزشدیده و مجرب در زمینة فعالیتهای مرتبط با گردشگری برای خدمترسانی بهتر به گردشگران مهماننوازی مردم اصفهان و توجه به مشتری سطح قیمت كالاها و خدمات با توجه به درآمدها آموزش و آگاهی شهروندان در زمینة برخورد مناسب با گردشگران احساس مسئولیت شهروندان برای حفظ اماكن تاریخی و جاذبههای گردشگری اصفهان عامل چهارم: اطلاعرسانی نامناسب اطلاعرسانی درمورد اماكن تفریحی، سیاحتی و تاریخی اصفهان تبلیغات و اطلاعرسانی در زمینة وضعیت جاذبههای گردشگری از طریق سازمانهای دولتی، صداوسیما، ماهواره و مطبوعات كشوری و محلی جذب مشاركت شهروندان و گردشگران در زمینة حفظ مناسبات محیطی و تخریبنكردن فضاها و اماكن تاریخی اصفهان نتیجهگیری و پیشنهادها با توجه به نتایج تحقیق و در راستای ازبینبردن مشكلات و موانـع توسـعة صـنعت گردشـگری، راهكارها و راهحلهای زیر پیشنهاد میشود: 1 .با توجه به نتایج تحلیل عاملی، نبود اطلاعرسانی مناسب، از جمله عوامل مؤثر بـر توسـعة صنعت گردشگری محسوب میشود كه پژوهش ملكی در سـال 1380 نیـز ایـن نتیجـه را تأییـد میكند. باید توجه داشت نبود اطلاعرسانی مناسب درمورد مراكـز تفریحـی و تـاریخی، از جملـه بررسی مشكلات و موانع توسعة صنعت گردشگری در شهرمشكلات و معضلات اصلی گردشگران داخلی و بهویژه گردشگران خارجی بوده اسـت؛ بنـابراین، برای حل این مشكل باید اولاً دكههای اطـلاعرسـانی تابلوهـا و بروشـورهایی را بـه زبـانهـای انگلیسی و فرانسه در سطح شهر اصفهان بین گردشگران توزیع كنند. ثانیاً میتوان مانند برخی از كشورهای اروپایی، نیروی انسانی كارآمـد و آشـنا بـه زبـانهـای بینالمللی یا حتی پلیس راهنما را در شهر اصفهان تربیت كرد. ثالثاً در زمینـة تبلیغـات و آمـوزشهـای عمـومی و ایجـاد شـبكههـای آموزشـی مكـانیزه و الكترونیكی از راه دور، بخش دولتی باید بهصورت گسترده سرمایهگذاری كند. 2 .مشكل ترافیك در اصـفهان از جملـه موضـوعاتی بـود كـه بیشـتر گردشـگران، بـهویـژه گردشگران خارجی به آن اشاره داشتند؛ بنابراین، برنامهریزی بهمنظـور حـل معضـل ترافیـك در اصفهان از جمله اهداف این پژوهش بود. بـرای حـل ایـن مشـكل بایـد حـداقل بـرای معـابر و شریانهایی كه مراكز تاریخی در آن مستقرند، چارهاندیشی شود و باید با موتورسواران بهصـورت جدی برخورد شود یا در سطح شهر و در مكانهای محل استقرار مراكز تاریخی، برنامة ترافیكـی ویژهای در ساعات پرتردد برنامهریزی و تدوین شود. 3 .عامل فرهنگی و آموزشی نیز بهعنوان سومین عامل كه از نتایج و یافتـههـای تحقیـق در بخش تحلیل عاملی بهدست آمد، بیان میكند در كشور ما در زمینة آموزش فعالیتهای مرتبط با گردشگری كملطفی شده است. پژوهش نورالدین نوری در سال 84 نیز نتایج پـژوهش حاضـر را تأیید میكند. بهمنظور حل این مشكل اولاً باید افراد زبده و متخصـص در ایـن زمینـه تربیـت و آموزش داده شوند تا گردشگران بهراحتی بتوانند در سطح شهر اصفهان از مراكز تاریخی و دیدنی بازدید كنند. ثانیاً حمایت دولت و سازمانهای ملی و بینالمللی از سیسـتمهـا و مراكـز آموزشـی مرتبط و كارآفرینان در زمینة گردشگری فرهنگی در شهر اصفهان از جمله الزاماتی است كه باید برای آن برنامهریزی و سرمایهگذاری كرد. 4 .درمجموع در ساختار زیربنایی اصفهان، مراكز مناسب بـرای سـرویس بهداشـتی و مراكـز مناسب برای توزیع و فروش نوشیدنی و مواد غذایی دیده نمیشود و همچنین این شهر بسـیاری از زیرساختهای فیزیكی و كالبدی شهری مطلوب را برای گردشگران ندارد. درصورت توجه بـه این موارد، بسیاری از گردشگران خارجی مشتاق به میراث فرهنگی به اصفهان سفر میكنند. این موضوع به برنامهریزی و تدوین طرحهای مناسب برای توسعة متوازن گردشگری در اصفهان نیاز دارد و باید آمایش سرزمین و موقعیت كالبدی شهر نیز درنظر گرفته شود. 5 .نبود كارت الكترونیكی برای تبدیل ارز مورد نیاز گردشگران خـارجی، از دیگـر مشـكلاتی است مسئولان بانكها باید برای رفع آن چارهجویی كنند.
منبع:کتاب اطلاعات توریستی کشورهای جهان.سایت کارناوال