تبیان، دستیار زندگی

از سوی معاونت آموزش حوزه های علمیه:

شرایط آزمون مصاحبه علمی درس خارج اعلام شد

شرایط آزمون مصاحبه علمی درس خارج از سوی معاونت آموزش حوزه های علمیه اعلام شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
 شرایط آزمون مصاحبه علمی درس خارج اعلام شد
معاونت آموزش حوزه های علمیه پس از اعمال تغییرات جدید آموزشی، شرایط آزمون مصاحبه علمی درس خارج را اعلام کرد که بدین شرح است:
1- برای دوره اول مصاحبه خارج: گذشت حداقل 6 ماه از اتمام پایه 10 اعم از کتبی و شفاهی و برای دوره های بعد: گذشت یک سال از قبولی در امتحان قبلی .
* تذکر: هر دوره درس خارج مشتمل بر یک فقه و یک اصول می باشد و تا دوره کامل نشود ارتقاء به دوره بعدی مقدور نمی باشد.
2- همراه داشتن گواهی حضور حداقل یکسال در درس خارج فقه و اصول از استاد مربوطه که به تأیید امور اساتید رسیده باشد. (ساختمان اداری دارالشفاء طبقه 2 اتاق216)
* تذکر: گواهی حضور باید دارای مشخصات کامل طلبه، نام درس و موضوع آن، سال تحصیلی، نام و امضاء استاد محترم باشد.
3- ارائه تقریرات یکسال تحصیلی که کمتر از 70 جلسه نباشد و همچنین با گواهی حضور تطبیق داشته باشد الزامی است.
الف. تذکر: تقریرات مصاحبه خارج باید متعلق به خود طلبه بوده و دست نویس باشد، و در صورت تایپی بودن تقریرات باید تماماً تایپ خود طلبه باشد و در غیر این صورت به هیچ وجه امتحان گرفته نمی شود. (لازم به ذکر است اگر جزوات دست نویس و مکتوب در دفاتر معمولی باشد باید حداقل 140 صفحه و اگر تایپی با فونت 14 در سایز A4، حداقل 100 صفحه باشد).
ب. تذکر: تأیید کیفیّت جزوات، توسط اساتید ممتحن می باشد.
4- گذشت فاصله قانونی ذیل از امتحان قبلی.
الف: در صورت تجدیدی (نمره 8 تا 12 ) به ازاء هر درس حداقل یک ماه و دو درس دو ماه
ب: در صورت مردودی (زیر 8 ) به ازاء هر درس حداقل دو ماه و دو درس چهار ماه
5- در صورت تجدید شدن با هر جزوه فقط 2 مرتبه می توانید در مصاحبه خارج شرکت نمایید در غیر این صورت (مرتبه سوم) باید 30 جلسه به آن اضافه گردد.
6- در صورت غیبت غیر موجه در نوبت امتحان شفاهی چهار ماه از امتحان محروم و نمره صفر ثبت خواهد شد.
منبع: خبرگزاری رسمی حوزه