• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28
  • تاريخ :

بیمارستان ها ( قم )


بیمارستان آیت ا..گلپایگانی

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است كه در سال 1341باظرفیت 165تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 140 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ،جراحی ،کودکان ، نوزادان ،قلب ،جراحی مغز واعصاب، ارتوپدی ،چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، نرولوژی،CCU،Post CCU


بیمارستان الزهرا

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1357 باظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان وزایمان ، نوزادان


بیمارستان ایزدی

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1357باظرفیت 156 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 132 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: زنان وزایمان ، نوزادان


بیمارستان حضرت معصومه (س)

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است كه در سال 1374 باظرفیت 180 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 96 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، قلب ، ارتوپدی ، نرولوژی ، کودکان ، چشم ، اورژانس ، CCU،Post CCU ،ICU


بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی خصوصی – آموزشی است كه در سال 1361 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 203 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، جراحی ، زنان وزایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، جراحی مغز واعصاب ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، قلب ، روانپزشکی ،CCU،Post CCU،ICU


بیمارستان فاطمی واورژانس مهدیه

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1362 باظرفیت 264 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 148 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: تالاسمی ، کودکان ، اورژانس ،NICU


بیمارستان کامکار عرب نیا

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1343باظرفیت 187 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 195تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، اورژانس ، چشم پزشکی ، قلب ، عفونی ، گوش و حلق و بینی ، نرولوژی ،ICU، CCU


بیمارستان نکوئی –هدایتی

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1333 باظرفیت 226 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 184تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ، اورژانس ، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، سوختگی ، روانپزشکی ،ICU


بیمارستان ولیعصر(عج)

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است كه در سال 1369باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 62 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، زنان وزایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، جراحی

UserName