تبیان، دستیار زندگی
س ) بیمارستان ابن سینا این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1370 باظرفیت 94 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : اورژان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیمارستان ها ( فارس )


بیمارستان ابن سینا

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1370 باظرفیت 94 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : اورژانس ? روانپزشکی


بیمارستان اردیبهشت (امامی)

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1342 باظرفیت 65 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 65 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان و زایمان ? کودکان ? اورژانس ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? ارولوژی ? ارتوپدی


بیمارستان اعصاب و روان

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1359 باظرفیت 500 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 450 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


بیمارستان پارس

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1350 باظرفیت 37 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 37 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان و زایمان ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? ارولوژی


بیمارستان چمران

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1330 باظرفیت 285 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 191 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? جراحی ? رومانولوژی ? ارتوپدی ? اورژانس


بیمارستان حافظ

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1349 باظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 102 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? زنان وزایمان ? اورژانس ? روانپزشکی ? رومانولوژی ?نوزادان


بیمارستان خلیلی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1346 باظرفیت 90 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 90 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : اورژانس ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی


بیمارستان دستغیب

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1329 باظرفیت 130 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 87 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? هموفیلی ? تالاسمی ? جراحی فک و صورت


بیمارستان رازی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1341 باظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 10 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان زینبیه

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1365 باظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 158 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ? نوزادان ? اورژانس ? ICU


بیمارستان شفا

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1355 باظرفیت 65 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 38 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ?زنان و زایمان ? ارتوپدی ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? ارولوژی


بیمارستان شوشتری

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1340 باظرفیت 32 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 38 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان


بیمارستان شهدای سروستان

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی است كه در سال 1362 باظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 24 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ? زنان وزایمان ? کودکان ? اورژانس


بیمارستان شهر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1355باظرفیت 65تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 65 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ? زنان وزایمان ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? داخلی ? کودکان


بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی تامین اجماعی – درمانی است كه در سال 1357باظرفیت 291 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 291 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ? جراحی ? زنان وزایمان ? کودکان ? اورژانس ? جراحی مغز و اعصاب ? چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی ? پوست ? ارولوژی ? سوختگی ? نوزادان ? قلب ? CCU ? ICU ? Post CCU


بیمارستان شهید حجازی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است كه در سال 1353باظرفیت 40 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 40 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ? اورژانس ? قلب ? CCU , Post CCU


بیمارستان علوی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1341باظرفیت 69 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 69 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از :جراحی ? زنان وزایمان ? کودکان


بیمارستان علی اصغر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1366 باظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 90 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: کودکان ? ترمیمی ? نرولوژی کودکان ? انکولوژی و هماتولوژی ? اورژانس


بیمارستان فرهمند فر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1375 باظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 25 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ? اورژانس ? ارتوپدی ? جراحی مغز و اعصاب ? چشم پزشکی ? ارولوژی


بیمارستان فقیهی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1330 باظرفیت 363 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 277 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ? جراحی ? زنان و زایمان ? کودکان ? اورژانس ? ارولوژی ? پوست ? جراحی قلب ? جراحی قفسه سینه ? CCU ? ICU ? Post CCU


بیمارستان قطب الدین شیرازی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1339 باظرفیت 64 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 67 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: ترمیمی و سوختگی ? کودکان ? اورژانس ? زنان و زایمان


بیمارستان کسری

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1354 باظرفیت 27 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 27 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ? زنان و زایمان ? ارتوپدی ? چشم پزشکی ? جراحی مغز و اعصاب ? ارولوژی ? گوش و حلق و بینی ? اورژانس


بیمارستان مشیر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1358 باظرفیت 25 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 9 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: چشم پزشکی ? گوش و حلق و بینی


بیمارستان میر

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1327 باظرفیت 56 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 33 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: جراحی ? زنان و زایمان ? اورژانس


بیمارستان میر حسینی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1361 باظرفیت 68 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 68 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ? جراحی ? زنان و زایمان ? قلب ? اورژانس ? جراحی ترمیمی ? CCU , Post CCU


بیمارستان نمازی

این بیمارستان در شهرستان شیراز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1334 باظرفیت 680 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 589 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ? جراحی ? زنان و زایمان ? اورژانس ? جراحی مغز و اعصاب ? ارتوپدی ? عفونی ? قلب ? کودکان (قلب ? کلیه ? عفونی) ? هماتولوژی ? نفرولوژی ? مسمومیت ? داخلی غدد ? داخلی گوارش ? پزشکی هسته ای ? جراحی قلب ? تراکس و عروق ? ایمونولوژی ? پیوند مغز اسخوان ? پیوند اعضا ? Post CCU , CCU , ICU


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان آباده واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 118 ، تأسیس ، و در حال حاضر 130 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، ICU ، CCU ، Post CCU


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان آباده واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 36 ، تأسیس ، و در حال حاضر 36 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان


بیمارستان مرکز فوریتها

این بیمارستان در شهرستان ارسنجان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – مرکز فوریتها است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، زایمان طبیعی


بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان استهبان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1375 با ظرفیت تخت ثابت 105 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، Post CCU ، CCU


بیمارستان امام

این بیمارستان در شهرستان اقلید واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 70 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، CCU


بیمارستان ولیعصر(عج)

این بیمارستان در شهرستان بوانات واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان مطهری

این بیمارستان در شهرستان جهرم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، CCU ، Post CCU


بیمارستان خلیلی

این بیمارستان در شهرستان داراب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1351 با ظرفیت تخت ثابت 105 ، تأسیس ، و در حال حاضر 109 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی ? ?? ، CCU


بیمارستان شهید رئیسی

این بیمارستان در شهرستان سپیدان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، تالاسمی


بیمارستان شریعتی

این بیمارستان در شهرستان فسا واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 134 ، تأسیس ، و در حال حاضر 134 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، CCU


بیمارستان انقلاب اسلامی

این بیمارستان در شهرستان فیروزآباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 115 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، CCU ، Post CCU


بیمارستان ولیعصر(عج)

این بیمارستان در شهرستان کازرون واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 129 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، CCU


بیمارستان امام سجاد (ع)

این بیمارستان در شهرستان لار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1353 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 117 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، قلب ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، پوست ، روانپزشکی ، ارتوپدی ، CCU


بیمارستان خنج

این بیمارستان در شهرستان لار واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 48 ، تأسیس ، و در حال حاضر 26 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان امیدوار

این بیمارستان در شهرستان لار (اوز) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 8 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان علی اصغر (ع)

این بیمارستان در شهرستان لار (بیرم) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 40 ، تأسیس ، و در حال حاضر 8 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان امیرالمومنین (ع)

این بیمارستان در شهرستان لار (گراش) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1368 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 81 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، ارولوژی ، Post CCU ، ICU ، CCU


بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان لامرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 48 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، Post CCU ،

CCU


بیمارستان بعثت

این بیمارستان در شهرستان لامرد (اشکنان) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 80 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان لامرد ( مهر) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 17 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس


بیمارستان شهید مطهری

این بیمارستان در شهرستان مرودشت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، تالاسمی ، CCU


بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان ممسنی واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 118 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، سوختگی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، تالاسمی ، CCU


بیمارستان شهدای نیریز

این بیمارستان در شهرستان نیریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1364 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 102 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، Post CCU ، CCU