تبیان، دستیار زندگی
پهنای دست بازیكنان هندبال نقش موثری در موفقیت تیم ها دارد نتایح تحقیقات نشان می دهد: پهنای بیشتر دست و توده عضلانی در بازیكنان هندبال عامل بسیار مهمی در كسب موفقیت تیم ها به شمار می رود. دكترمرتضی شهبازی مقدم استادیار دانشگ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش- ورزش

پهنای دست بازیكنان هندبال نقش موثری در موفقیت تیم ها دارد


نتایح تحقیقات نشان می دهد: پهنای بیشتر دست و توده عضلانی در بازیكنان هندبال عامل بسیار مهمی در كسب موفقیت تیم ها به شمار می رود.

دكترمرتضی شهبازی مقدم استادیار دانشگاه تهران و دكتر محمد علی اصلاحاتی استاد یار دانشگاه شهید بهشتی در پژوهشی با بررسی" تعیین ارتباط سرعت پرتاب با اندازه های آنتروپومتریكی در هندبال، عنوان كرده اند: هندبال یكی از رشته هایی است كه به عنوان مادر ورزش های توپی اهمیت و جایگاه خاصی دارد. همچنین این ورزش تكنیك ها و تاكتیك های متنوعی دارد كه یكی از این تكنیك ها، تكنیك شوت است و انجام یك شوت موثر با سرعت بالا می تواند در بررسی سرعت پرتاب توپ و ارتباط آن با اندازه های آنتروپومتریكی دست برتر ورزشكاران كمك كند.

در این تحقیق، بررسی ارتباط بین سرعت اولیه پرتاب توپ در شوت های سه گام، جفت و ثابت هندبال با اندازه های آنتروپومتریكی دست برتر ملی جوانان كه تعداد شركت كنندگان آن 18 نفر بودند با استفاده از آزمون مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج این تحقیق نشان داد: در سرعت اولیه پرتاب توپ در شوت سه گام این ارتباط ها هیچ كدام معنی دار نیستند ولی در شوت جفت همبستگی معنی داری بین سرعت اولیه پرتاپ توپ و پهنای كف دست مشاهده می شود. پژوهشگران خاطرنشان كرده اند: معادلات ارائه شده در رگرسیون چند متغیره با اندازه گیری مشخصه های آنتروپومتریكی دست برتر برگزیده، می تواند در پیشگویی سرعت اولیه پرتاپ توپ به ما كمك كنند. اگر چه این معادلات برای بازیكنان در سطح تیم ملی جوانان به دست آمده است، اما مربیان می توانند برای یافتن استعدادهای شاگردان خود و ارزشیابی سرعت پرتاب توپ آنان به وسیله یك كولیس، اندازه های آنتروپومتریكی لازم دست برتر را در ورزشكاران محاسبه كرده و با قرار دادن آن در معادلات رگرسیون به دست آمده در این تحقیق سرعت اولیه پرتاب توپ آنان در شوت جفت و ثابت به طور تخمینی محاسبه كنند.

پژوهشگران در پاسخ به اینكه چرا این ارتباط در شوت جفت یا ثابت مشاهده می شود، اظهار داشته اند: ممكن است از نظر تكنیك اجرا، در شوت جفت و ثابت نسبت به شوت سه گام كمتر از گردش كمر و شانه و گشتاورهای ایجاد شده از آنها استفاده شود و بیشتر، نقش اندازه های آنتروپومتریكی دست برتر آزمودنی ها در این شوت ها مهم است.

به همین دلیل، این اندازه ها به ویژه اندازه پهنای كف دست در پیشگویی سرعت اولیه توپ در شوت جفت و اندازه های طول بازو، طول ساعد و طول كف دست با هم یا به طور كلی طول دست برتر آزمودنی ها در پیشگویی سرعت اولیه توپ در شوت ثابت نقش تعیین كننده ای دارند.