تبیان، دستیار زندگی
ی و با بی اعتنایی به زخارف مادی شکوه و عظمت معنو ی و رحی خود را به منصه ظهور نشاند تا مورد تفقد خاصه حضرت ولی عضر عج قرار گرفت و مخاطب کلام عطر آگین آن امام همام شد .در مقابل استعمار گران نیز موضعی محکم و قوی اتخاذ کرده بو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیدالعلماء و المجتهدین مرحوم آیت الله العظمی آقا سید ابوالحسن اصفهانی

و با بی اعتنایی به زخارف مادی شکوه و عظمت معنو ی و رحی خود را به منصه ظهور نشاند تا مورد تفقد خاصه حضرت ولی عضر عج قرار گرفت و مخاطب کلام عطر آگین آن امام همام شد .در مقابل استعمار گران نیز موضعی محکم و قوی اتخاذ کرده بود و با فتاوای خود مردم را به مبارزه دعوت مینمود و در راه پیکار و مبارزه با بیگانگان مرارت ها وسختی ها را به جان میهرید بعد از در گذشت آیات عظام میرزا محمد تقی شیرازی و کاشف الغطاء و ... مقام مرجعیت و زعامت دینی جهان در وجود آن انسان وارسته متمرکز گردید و هرروز از اطراف و اکناف عالم وجوهات شرعی بسیاری برای ایشان میرسید اما بازهم زندگی بسیار ساده ای داشت و به دور از هرگونه مظاهر فریبنده مادی میزیست و بسیار اتفاق می افتاد با این که خود سخت بسیار محتاج بود از کمک به دیگران دریغ نمیورزید و آنان را برخود ترجیح میداد حتی در جریان هولناک فرزند عالم
و فاضلش که در صف نماز جماعت به طرز وفجیعی کشته شد قاتل پس از دستگیری مورد عفو ایشان قرار میگیرد که این امر باعث شگفتی همگان شد