تبیان، دستیار زندگی
ى شیخ ابوالقاسم در شهر مقدس قم، شهر شیفتگان خاندان رسالت و در خانواده اى اهل علم و تقوا چشم به دنیا گشود. او از همان كودكى مهر به خاندان محمد و آل محمد (ص) را از خانواده خود آموخت و به فراگیرى علم و دانش در محضر درس پدر و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الثقة الجلیل و الکهف الفرید ، شیخ الرواة فی زمانه ، ابن قولویه

قمى

شیخ ابوالقاسم در شهر مقدس قم، شهر شیفتگان خاندان رسالت و در خانواده اى اهل علم و تقوا چشم به دنیا گشود. او از همان كودكى مهر به خاندان محمد و آل محمد (ص) را از خانواده خود آموخت و به فراگیرى علم و دانش در محضر درس پدر و برادر بزرگوارش كه از راویان بزرگ شیعه به شمار مى آمدند مشغول گشت. او در محضر بسیارى از بزرگان شیعه شاگردى كرد تا خود نیز یكى از چهره هاى درخشان علم و فقاهت گردید.
سفر به مصر :
او سفرى به كشور مصر داشت و از محضر درس علماى آنجا مانند: ابو الفضل محمد بن احمد بن ابراهیم جعفى صابونى مصرى نیز بهره برد.
گفتار بزرگان :
جعفر بن محمد بن قولویه از بارزترین چهره هاى علمى دوران خود بوده و روایات او در طول هزار سال پیوسته در مجموعه هاى روایى بزرگ شیعه نقل شده و به آن استناد مى شود. علما و فقهاى شیعه براى او احترام خاصى قائلند و توثیق بسیارى از روات شیعه به دلیل روایت او از آنها است. شیخ مفید از دریاى علم او بهره هاى فراوان برده و او را بسیار ستوده است.
نجاشى، یكى از بزرگ ترین روات شیعه درباره ایشان مى گوید:"هر زیبایى و علمى كه مردم را با آن وصف نمایى، برتر از آن را در جعفر بن محمد بن قولویه خواهى یافت." كلام شیخ طوسى شیخ الطائفة، شیخ طوسى در كتاب فهرست درباره او چنین مى گوید: "ابو القاسم، جعفر بن محمد بن قولویه قمى، شخصیتى مورد اطمینان و داراى تألیفاتى فراوان، به تعداد ابواب فقه، مى باشد."
سید ابن طاووس درباره ایشان مى فرماید: "وى راوى راستگویى است و همه اتفاق بر امانت او دارند."
اساتید:
او از محضر شخصیت هاى فراوانى استفاده نموده از جمله:
1 - پدر بزرگوارش، محمد بن جعفر بن قولویه2 - برادرش على بن محمد بن جعفر بن قولویه3 - محمد بن یعقوب كلینى
4 - محمد بن حسن صفار
5 - ابن بابویه، پدر شیخ صدوق
6 - محمد بن جعفر زرارى
7 - محمد بن حسن بن ولید
8 - محمد بن حسن بن على بن مهزیار
9 - محمد بن عبد الله حِمیَرى
10 - محمد بن حسن جوهرى
11 - محمد بن احمد مصرى
شاگردان:
شخصیت هاى فراوانى نیز از محضر او بهره برده اند مانند:
1 - شیخ مفید
2 - حسین بن عبید الله غضائرى
3 - احمد بن عبدون
4 - تلعكبرى
5 - ابن عزور
6 - محمد بن سلیم صابونى
وفات:
سرانجام ابن قولویه پس از عمرى خدمت به معارف اهل بیت علیهم السلام در سال 367 هجرى چشم از این دنیا فرو بست و به دیار باقى شتافت.