تبیان، دستیار زندگی
شهید ربانی 2روز قبل از شهادت
شهید ربانی 2روز قبل از شهادت
شهید ربانی 2روز قبل از شهادت
با در نظر داشتن وضعیت کنونی، نیاز به روشنگری بیشتر و تبلیغات جدید و جدی است تا مسلمانان و به ‌ویژه جوانان جهان عرب بفهمند كه پیوند عمیقی میان خواسته‌های آنها و پیشینه تاریخی انقلاب اسلامی ایران برقرار است/ اكنون ما در موقعیتی هستیم كه سكولاریسم و لیبرال ‌
قتلی مرموز ،2روز قبل از 11سپتامبر
قتلی مرموز ،2روز قبل از 11سپتامبر
قتلی مرموز ،2روز قبل از 11سپتامبر
مسعود با طرح ریزی جنگ های چریکی متناسب با اوضاع و شرایط افغانستان نام خود را در قطار بزرگترین رهبران جنگ چریکی جهان به ثبت رساند. تشکیل گردان ‏ها و قرارگاه‌های متحرک از ابتکارات مسعود بود که در افغانستان سابقه نداشت. رژیم کمونیستی افغانستان