وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

توحید و خداشناسى در نهج البلاغه

نهج البلاغه اثر شریف و گرانقدری است كه جامع علوم و دانش ها می باشد و منطبق با نیازهای فطری و طبیعی انسان در همه ابعاد و شئون زندگی دنیا رهنمود می دهد و بینش و شناخت می آفریند و راه های رشد و كمال را می نمایاند و مقصد را نزدیك و دست یافتنی می سازد. توحید و خداشناسی یكی از موضوعات بسیار مهم و محوری در نهج البلاغه می باشد و امیر مومنان حضرت علی (ع ) به زیبایی و مهارت تمام این اصل بنیادی را كه زیرساخت های كلیه اصول و مبانی و تعالیم و ارزش های والای اسلامی را تشكیل می دهد تبیین و تشریح می نماید. آنچه در ذیل می آید گزیده ای از این كتاب بزرگ در موضوع مزبور می باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
نهج البلاغه

پدیدآورنده هستیسپاس خداوندی را كه بی آن كه دیده شود شناخته شده و بی آن كه اندیشه ای به كار گیرد آفریننده است خدایی كه همیشه بوده و تا ابد خواهد بود آنجا كه نه از آسمان دارای برج های زیبا خبری بود و نه از پرده های فروافتاده اثری به چشم می خورد نه شبی تاریك و نه دریایی آرام نه كوهی با راه های گشوده نه دره ای پرپیچ و خم نه زمین گسترده و نه آفریده های پراكنده وجود داشت.

خدا پدیدآورنده پدیده هاست... خالق و روزی دهنده آنان است آفتاب و ماه به رضایت او می گردند كه هر تازه ای را كهنه و هر دوری را نزدیك می گرداند. خدا روزی مخلوقات را تقسیم كرد و كردار و رفتارشان را برشمرد از نفس ها كه می زنند و نگاه های دزدیده كه دارند و رازهایی كه در سینه ها پنهان كردند. و جایگاه پدیده ها را در شكم مادران و پشت پدران تا روز تولد و سرآمد زندگی و مرگ همه را می داند.

اوست خدایی كه با همه وسعتی كه رحمتش دارد كیفرش بر دشمنان سخت است و با سختگیری كه دارد رحمتش همه دوستان را فراگرفته است هركس كه با او به مبارزه برخیزد بر او غلبه می كند هركس دشمنی ورزد هلاكش می سازد هركس با او كینه و دشمنی ورزد تیره روزش كند و بر دشمنانش پیروز است هركس به او توكل نماید او را كفایت كند و هركس از او بخواهد می پردازد و هركس برای خدا به محتاجان قرض دهد وامش را بپردازد و هر كه او را سپاس گوید پاداش نیكو دهد.

شناخت آفریدگارستایش خدایی را سزاست كه نبخشیدن بر مال او نیفزاید و بخشش او را فقیر نسازد زیرا هر بخشنده ای جز او اموالش كاهش یابد و جز او هركس از بخشش دست كشد مورد نكوهش قرار گیرد. اوست بخشنده انواع نعمت ها و بهره های فزاینده و تقسیم كننده روزی پدیده ها مخلوقات همه جیره خوار سفره اویند كه روزی همه را تضمین و اندازه اش را تعیین فرمود. به مشتاقان خویش و خواستاران آنچه در نزد اوست راه روشن را نشان داد سخاوت او در آنجا كه از او بخواهند با آنجا كه از او درخواست نكنند بیشتر نیست. خدا اولی است كه آغاز ندارد تا پیش از او چیزی بوده باشد و آخری است كه پایان ندارد تا چیزی پس از او وجود داشته باشد. مردمك چشم ها را از مشاهده خود بازداشته است. زمان بر او نمی گذرد تا دچار دگرگونی گردد و در مكانی قرار ندارد تا پندار جابجایی نسبت به او روا باشد. اگر آنچه از درون معادن كوه ها بیرون می آید و یا آنچه از لبان پر از خنده صدف های دریا خارج می شود از نقره های خالص و طلاهای ناب درةهای غلطان و مرجان های دست چین همه را ببخشد در سخاوت او كمتر اثری نخواهد گذاشت و گستردگی نعمت هایش را پایان نخواهد داد در پیش او آنقدر از نعمت ها وجود دارد كه هرچه انسان ها درخواست كنند تمامی نپذیرد چون او بخشنده ای است كه درخواست نیازمندان چشمه جود او را نمی خشكاند و اصرار و درخواست های پیاپی او را به بخل ورزیدن نمی كشاند.

 صفات خداای پرستش كننده درست بنگر آنچه را كه قرآن از صفات خدا بیان می دارد به آن اعتماد كن و از نور هدایتش بهره گیر و آنچه را كه شیطان تو را به دانستن آن وامی دارد و كتاب خدا آن را بر تو واجب نكرده و در سنت پیامبر(ص ) و امامان هدایتگر(ع ) نیامده رها كن و علم آن را به خدا واگذار كه این نهایت حق پروردگار بر تو است. بدان آنها كه در علم دین استوارند خدا آنها را از فرورفتن در آنچه كه بر آنها پوشیده است ✆㐆⨆ 䠀 ⼀㌆⨆䠆ㄆ 䄀ㄆ䔆䠆⼆ ⨀✆ ⠀ㄆ✆⠆ㄆ 䄀ㄆ䔆✆䘆㐆 ⨀㌆䐆䨆䔆 ⠀✆㐆䘆⼆⸆  䠀 ∀䄆⨆✆⠆ ㄀✆ 䘀㐆✆䘆䜆 ㄀䠆㐆䘆䨆 ⠀⸆㐆 ㄀䠆㈆ 䠀 䔀✆䜆 ㄀✆ ⠀✆ 䘀䠆ㄆ䨆 䌀䔆ㄆ䘆꼆 ⠀ㄆ✆䨆 ⨀✆ㄆ䨆䌆䨆 㐀⠆ 䜀✆ 䈀ㄆ✆ㄆ⼆✆⼆ 䠀 ∀䘆 ⼀䠆 ㄀✆ ⼀ㄆ 䔀㌆䨆ㄆ ⴀㄆ䌆⨆ ⸀䠆䨆㐆 ⠀䜆 ⴀㄆ䌆⨆ ⼀ㄆ ∀䠆ㄆ⼆ 䠀 ⴀㄆ䌆⨆ ∀䘆 ⼀䠆 ㄀✆ ⼀䈆䨆䈆 ✀䘆⼆✆㈆䜆 꼀䨆ㄆ䨆 䌀ㄆ⼆ ⨀✆ ⼀ㄆ ⼀ㄆⰆ✆⨆ ⨀㤆䨆䨆䘆 㐀⼆䜆 ⴀㄆ䌆⨆ 䌀䘆䘆⼆ 䌀䜆 ⠀䨆䘆 㐀⠆ 䜀✆ 䈀ㄆ✆ㄆ ⼀✆⼆ 䠀 ∀䘆 ⼀䠆 ㄀✆ ⼀ㄆ 䔀㌆䨆ㄆ ⴀㄆ䌆⨆ ⸀䠆䨆㐆 ⠀䜆 ⴀㄆ䌆⨆ ⼀ㄆ∆䠆ㄆ⼆ 䠀 ⴀㄆ䌆⨆ ∀䘆 ⼀䠆 ㄀✆ ⼀䈆䨆䈆 ✀䘆⼆✆㈆䜆 꼀䨆ㄆ䨆 䌀ㄆ⼆ ⨀✆ ⼀ㄆ ⼀ㄆⰆ✆⨆ ⨀㤆䨆䨆䘆 㐀⼆䜆 ⴀㄆ䌆⨆ 䌀䘆䘆⼆ 䌀䜆 ⠀䨆䘆 㐀⠆ 䠀 ㄀䠆㈆ ⨀䄆✆䠆⨆ ⠀✆㐆⼆ 䠀 䈀✆⠆䐆 ⨀㐆⸆䨆㔆 㐀䠆⼆ 䠀 ⠀✆ ㄀䄆⨆ 䠀 ∀䔆⼆䘆 ∀䘆 䜀✆ 㐀䔆✆ㄆ䜆 ㌀✆䐆䜆✆ 䠀 ✀䘆⼆✆㈆䜆 꼀䨆ㄆ䨆 ㈀䔆✆䘆 䔀䔆䌆䘆 ⠀✆㐆⼆⸆  縀㌆ ⼀ㄆ 䄀㘆✆䨆 䜀ㄆ ∀㌆䔆✆䘆 䄀䐆䌆 ∀䘆 ㄀✆ ∀䄆ㄆ䨆⼆ 䠀 ㈀䨆䘆⨆䨆 ✀㈆ 꼀䠆䜆ㄆ䜆✆䨆 ⨀✆⠆䘆⼆䜆 䠀 ㌀⨆✆ㄆ꼆✆䘆 ⼀ㄆ⸆㐆䘆⼆䜆 ⠀䨆✆ㄆ ✀㌆⨆ 䠀 ∀䘆✆䘆 ㄀✆ 䌀䜆 ⸀䠆✆㌆⨆䘆⼆ ✀㌆ㄆ✆ㄆ ∀㌆䔆✆䘆 䜀✆ ㄀✆ ⼀㈆⼆✆䘆䜆 ⼀ㄆ䨆✆⠆䘆⼆ ⠀✆ 㐀䜆✆⠆ 䜀✆䨆 ㌀䠆㈆✆䘆 ⨀䨆ㄆ⠆✆ㄆ✆䘆 䌀ㄆ⼆ 䠀 ⨀䔆✆䔆䨆 ㌀⨆✆ㄆ꼆✆䘆 ✀㈆ ⬀✆⠆⨆ 䠀 ✀㌆⨆䠆✆ㄆ 䠀 꼀ㄆ⼆䘆⼆䜆 䠀 ⠀䨆 䈀ㄆ✆ㄆ 䄀ㄆ䠆⼆ ∀䨆䘆⼆䜆 䠀 ⠀✆䐆✆ ㄀䠆䘆⼆䜆 䠀 䘀꼆ㄆ✆䘆 䌀䘆䘆⼆䜆 䠀 㐀✆⼆䨆 ∀䄆ㄆ䨆䘆 ㄀✆ ⨀㌆䐆䨆䔆 ✀䠆✆䔆ㄆ ⸀䠆⼆ 䄀ㄆ䔆䠆⼆⸆ ⠀䘀䜆Ⰶ ✀䐆⠆䐆✆㨆䜆 ⠀⸆㐆 䜀✆䨆䨆 ✀㈆ ⸀㜆⠆䜆 㤀  䠀 㤀㄀ ⤀ 䔀䘆⠆㤆㨆☀渀戀猀瀀㬀䔀ㄆ꤆㈆ Ⰰ䜆✆䘆찆 ✀㜆䐆✆㤆 ㄀㌆✆䘆찆 ∀䐆 ✀䐆⠆찆⨆ 㤀䐆찆䜆䔆 ✀䐆㌆䐆✆䔆 ⼀ ㄀䠆㈆䘆✆䔆䜆 ⴀ Ⰰ䔆䜆䠆ㄆ䤆 ✀㌆䐆✆䔆䤆က畤浭⁹整瑸瑰r畤浭呹S䀲
نهج البلاغه

پدیدآورنده هستیسپاس خداوندی را كه بی آن كه دیده شود شناخته شده و بی آن كه اندیشه ای به كار گیرد آفریننده است خدایی كه همیشه بوده و تا ابد خواهد بود آنجا كه نه از آسمان دارای برج های زیبا خبری بود و نه از پرده های فروافتاده اثری به چشم می خورد نه شبی تاریك و نه دریایی آرام نه كوهی با راه های گشوده نه دره ای پرپیچ و خم نه زمین گسترده و نه آفریده های پراكنده وجود داشت.

خدا پدیدآورنده پدیده هاست... خالق و روزی دهنده آنان است آفتاب و ماه به رضایت او می گردند كه هر تازه ای را كهنه و هر دوری را نزدیك می گرداند. خدا روزی مخلوقات را تقسیم كرد و كردار و رفتارشان را برشمرد از نفس ها كه می زنند و نگاه های دزدیده كه دارند و رازهایی كه در سینه ها پنهان كردند. و جایگاه پدیده ها را در شكم مادران و پشت پدران تا روز تولد و سرآمد زندگی و مرگ همه را می داند.

اوست خدایی كه با همه وسعتی كه رحمتش دارد كیفرش بر دشمنان سخت است و با سختگیری كه دارد رحمتش همه دوستان را فراگرفته است هركس كه با او به مبارزه برخیزد بر او غلبه می كند هركس دشمنی ورزد هلاكش می سازد هركس با او كینه و دشمنی ورزد تیره روزش كند و بر دشمنانش پیروز است هركس به او توكل نماید او را كفایت كند و هركس از او بخواهد می پردازد و هركس برای خدا به محتاجان قرض دهد وامش را بپردازد و هر كه او را سپاس گوید پاداش نیكو دهد.

شناخت آفریدگارستایش خدایی را سزاست كه نبخشیدن بر مال او نیفزاید و بخشش او را فقیر نسازد زیرا هر بخشنده ای جز او اموالش كاهش یابد و جز او هركس از بخشش دست كشد مورد نكوهش قرار گیرد. اوست بخشنده انواع نعمت ها و بهره های فزاینده و تقسیم كننده روزی پدیده ها مخلوقات همه جیره خوار سفره اویند كه روزی همه را تضمین و اندازه اش را تعیین فرمود. به مشتاقان خویش و خواستاران آنچه در نزد اوست راه روشن را نشان داد سخاوت او در آنجا كه از او بخواهند با آنجا كه از او درخواست نكنند بیشتر نیست. خدا اولی است كه آغاز ندارد تا پیش از او چیزی بوده باشد و آخری است كه پایان ندارد تا چیزی پس از او وجود داشته باشد. مردمك چشم ها را از مشاهده خود بازداشته است. زمان بر او نمی گذرد تا دچار دگرگونی گردد و در مكانی قرار ندارد تا پندار جابجایی نسبت به او روا باشد. اگر آنچه از درون معادن كوه ها بیرون می آید و یا آنچه از لبان پر از خنده صدف های دریا خارج می شود از نقره های خالص و طلاهای ناب درةهای غلطان و مرجان های دست چین همه را ببخشد در سخاوت او كمتر اثری نخواهد گذاشت و گستردگی نعمت هایش را پایان نخواهد داد در پیش او آنقدر از نعمت ها وجود دارد كه هرچه انسان ها درخواست كنند تمامی نپذیرد چون او بخشنده ای است كه درخواست نیازمندان چشمه جود او را نمی خشكاند و اصرار و درخواست های پیاپی او را به بخل ورزیدن نمی كشاند.

 صفات خداای پرستش كننده دbr />

 چگونگی آفرینش آسمان هافضای باز و پستی و بلندی و فاصله های وسیع آسمان هارا بدون اینكه بر چیزی تكیه كند نظام بخشید و شكاف های آن را بهم آورد و هر یك را با آنچه كه تناسب داشت و جفت بود پیوند داد و دشواری فرود آمدن و برخاستن را بر فرشتگانی كه فرمان او را به خلق رسانند یا اعمال بندگان را بالا برند آسان كرد.

درحالی كه آسمان به صورت دود و بخار بود به آن فرمان داد پس رابطه های آن را برقرار ساخت سپس آنها را از هم جدا كرد و بین آنها فاصله انداخت و بر هر راهی و شكافی از آسمان نگهبانی از شهاب های روشن گماشت و با دست قدرت آنها را از حركت ناموزون در فضا نگهداشت و دستور فرمود تا برابر فرمانش تسلیم باشند.

و آفتاب را نشانه روشنی بخش روز و ماه را با نوری كمرنگ برای تاریكی شب ها قرارداد و آن دو را در مسیر حركت خویش به حركت در آورد و حركت آن دو را دقیق اندازه گیری كرد تا در درجات تعیین شده حركت كنند كه بین شب ها قرار داد و آن دو را در مسیر حركت خویش به حركت درآورد و حركت آن دو را دقیق اندازه گیری كرد تا در درجات تعیین شده حركت كنند كه بین شب و روز تفاوت باشد و قابل تشخیص شود و با رفت و آمدن آن ها شماره سالها و اندازه گیری زمان ممكن باشد.

پس در فضای هر آسمان فلك آن را آفرید و زینتی از گوهرهای تابنده و ستارگان درخشنده بیار است و آنان را كه خواستند اسرار آسمان ها را دزدانه دریابند با شهاب های سوزان تیرباران كرد و تمامی ستارگان از ثابت و استوار و گردنده و بی قرار فرود آینده و بالا رونده و نگران كننده و شادی آفرین را تسلیم اوامر خود فرمود. (نهج البلاغه بخش هایی از خطبه 90 و 91 )
منبع: مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیهم السلام / روزنامه - جمهورى اسلامى
مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین